Towards Policy-Relevant Ecology

Towards Policy-Relevant Ecology

11-13 February 2019, Tromsø

Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnlovens §122 en ny standard for miljøvitenskap og bruken av denne? Først diskuterer vi hvordan vi som økologer kan gjøre økologisk vitenskap mer nyttig for samfunnet, nærmere bestemt hvordan vitenskapelig fokus og metoder er relatert til samfunnets krav til økologer. Deretter åpner vi for publikum og spør hvordan Norges politiske arenaer inviterer inn og bruker økologisk vitenskap.

Del I

Hvordan kan forskere gjøre økologi mer politisk relevant? (Eller: Hva er beste praksis for å gjøre økologi mer politisk relevant?)

Hvorfor ender to av tre rapporter som svar på regjeringens krav om å adressere økosystemtilstanden i Norge med å henvise til utilstrekkelige data og metoder? Vi ser etter ett svar i praksis med systematiske vurderinger, hvor kunnskap på tvers av studier og rapporter – og mangel på sådan – kombineres for å styrke beslutningsgrunnlaget. Deretter åpner vi for en debatt om hva som er konstruktive tilnærminger fra oss.

Del II

Hvordan inviterer samfunnet inn økologiske perspektiver og har det endret seg?

Har regjeringen gjort omorganisering som fører til at miljøperspektivene blir nedprioritert? Hvordan kan forskere samhandle med andre som er involvert i politisk utforming? Og hvordan kan vi sikre at Norge tar i bruk den beste og tilgjengelige miljøkunnskapen i utviklingen av et bærekraftig samfunn?

Grunnlovens §112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Velkommen til forskere, studenter, embetsmenn, media, og alle som er interessert i økologi og miljøvitenskap.