Mot mer politisk relevant økologi

Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnlovens §122 en ny standard for miljøvitenskap og bruken av denne? Først diskuterer vi hvordan vi som økologer kan gjøre økologisk vitenskap mer nyttig for samfunnet, nærmere bestemt hvordan vitenskapelig fokus og metoder er relatert til samfunnets krav til økologer. Deretter åpner vi for publikum og spør hvordan Norges politiske arenaer inviterer inn og bruker økologisk vitenskap.

 

NØF Åpen konferensedag mandag 11. februar 2019 

Foredrag: Andrew S. MacDougall Science, policy, and management intertwine

Presentasjoner fra deltakere: Temaer i økologi. (detaljer senere)

Foredrag: Svein Vigeland Rottem The success-story of policy against POPs

Presentasjoner fra deltakere: Temaer i økologi.  (detaljer senere)

Foredrag: Anne Sverdrup-Thygeson Ecological literacy

Presentasjoner fra deltakere: Temaer i økologi.  (detaljer senere)

Poster session. 

 

NØF og NHF konferansetema tirsdag 12. februar 2019

I samarbeid med Norske Havforskeres Forening

 

Del I

Hvordan kan forskere gjøre økologi mer politisk relevant? (Eller: Hva er beste praksis for å gjøre økologi mer politisk relevant?)

Hvorfor ender to av tre rapporter som svar på regjeringens krav om å adressere økosystemtilstanden i Norge med å henvise til utilstrekkelige data og metoder? Vi ser etter ett svar i praksis med systematiske vurderinger, hvor kunnskap på tvers av studier og rapporter – og mangel på sådan – kombineres for å styrke beslutningsgrunnlaget. Deretter åpner vi for en debatt om hva som er konstruktive tilnærminger fra oss.

Foredrag: Ingvild Ulrikke Jakobsen Hvordan tolker retten §112’s formulering “Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand” og hva betyr det for økologer og andre forskere?

Foredrag: Sandra Hamel How to make relevance when knowledge is uncertain?

Innledende foredrag og paneldebatt:  Per Arneberg, Rolf Ims, Signe Nybø, Vigdis Vandvik Kan vi levere kunnskap om økosystemenes tilstand slik regjeringen krever?, og isåfall hvordan?

 

Presentasjoner fra deltakere: Temaer i økologi.  (detaljer senere)

 

Del II

Hvordan inviterer samfunnet inn økologiske perspektiver og har det endret seg?

Har regjeringen gjort omorganisering som fører til at miljøperspektivene blir nedprioritert? Hvordan kan forskere samhandle med andre som er involvert i politisk utforming? Og hvordan kan vi sikre at Norge tar i bruk den beste og tilgjengelige miljøkunnskapen i utviklingen av et bærekraftig samfunn?

Foredrag: Christian Steel Hva er status i Norge hva organisering av statlige organer for miljøforvaltning angår?

Foredrag:  (annonseres senere) Hva er behovet for å implementere vitenskapelig miljø- og økologirådgivning i styringen av Norge, og hvordan kan det gjøres?

Foredrag: Prue Addison Applying the output from ecological science into decision-making

Paneldebatt: Hvem skal sikre at økologisk kunnskap kommer med i grunnlaget for beslutningsprosesser og politiske prosesser?

 

Grunnlovens §112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

 

Workshop dag 13. februar 2019

Hvis du vil organisere workshop finne du mal her. Workshop registrering og tidsplan følges senere.

 

Medlemmer i konferansens vitenskapelige komité (i alfabetisk rekkefølge);

Kari Anne Bråthen, professor, UiT – Norges Arktiske Universitet

André Frainer, forsker, UiT – Norges Arktiske Universitet og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Christian Jørgensen, professor, Universitetet i Bergen

Kelsey Lorberau, PhD-student, UiT – Norges Arktiske Universitet

Filippo Marolla, PhD-student, UiT – Norges Arktiske Universitet

Heli Routti, forsker ved Norsk Polarinstitutt

Nigel Yoccoz, professor, UiT – Norges Arktiske Universitet