Home

Velkommen til Novemberseminaret i russisk og russlandsstudier 2020! [English text below]

I mange år har russisk faggruppe organisert “Novemberseminaret” – et uformelt seminar der forskere og studenter forteller hverandre om pågående prosjekter. Novemberseminaret arrangeres av to forskningsgrupper CLEAR og RSCPR ved Institutt for språk og kultur ved HSL, UiT. Årets utgave av seminaret skal finne sted torsdag 19. november (9.00-14.20). Seminaret skal gjennomføres digitalt via Zoom pga smitteverntiltak.

Vi gleder oss til 13 spennende foredrag om russisk språk, litteratur, kultur, og historie. Formålet ved arrangementet er å bli bedre kjent med pågående forskningsprosjekter som våre kolleger, PhD- og MA-studenter jobber med. Alternativt forteller man om et prosjekt (eller en del av et prosjekt) som nylig er avsluttet. De foredragene skal holdes på norsk, engelsk eller russisk. I år skal vi ha foredrag på 15 minutter pluss 5 minutter til spørsmål og overgang til neste foredrag.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta på seminaret.

Programmet er tilgjengelig her https://site.uit.no/novemberseminaret/program-2020/

Zoom-lenke vil bli sendt ut til alle påmeldte. Man melder seg på ved å sende en e-post til anna.endresen@uit.no. Påmeldingsfrist er fredag det 13. november. Alle foredragsholdere er allerede påmeldt.

Vel møtt!

Arrangementskomitéen.


Welcome to November Seminar on Russian and Russian Studies 2020!

For many years, the Russian faculty at UiT has organized the “November seminar”, an informal seminar where scholars and students present their ongoing projects to each other. The November Seminar is organized by the research groups CLEAR and RSCPR at the Department of Language and Culture at HSL, UiT. This year’s edition of the seminar will take place on Thursday, November 19 (at 9.00-14.20 Tromsø time) in Zoom due to the corona situation.

We are looking forward to thirteen talks on the Russian language, literature, culture, and history. The purpose of the event is to become better acquainted with ongoing research projects that our colleagues, PhD and MA students are working on. Alternatively, a talk can tell us about a project (or part of a project) that has just been completed. The presentations will be in Norwegian, English, and Russian. Each talk will be 15 minutes long followed by 5 minutes for questions and transition to the text talk.

We hope to see as many of you as possible!

The program is available at https://site.uit.no/novemberseminaret/program-2020/

The zoom-link will be sent to all registered participants. You can register by sending an e-mail to anna.endresen@uit.no.

 The deadline for registration is Friday November 13. The presenters are already registered.

All welcome!

Organizing committee.