Historikk

Bakgrunnen for revisjon av medisinstudiet

Da medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø startet i 1973, var studieplanen radikal og nytenkende. Studieplanen er nå mer enn 30 år gammel, og selv om flere revisjonstiltak har vært foreslått og tildels gjennomført, er en helhetlig revisjon av medisinstudiet nødvendig. Endringer i samfunnet, sykdomspanoramaet og helsetjenesten har gitt nye rammevilkår for legens rolle og virke, og vi vil i nær framtid stå overfor nye oppgavefordelinger mellom yrkesgrupper og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Dette stiller igjen nye krav til innholdet i helseprofesjonsutdanningene, inkludert legeutdanningen. I 2005 initierte Det medisinske fakultet en ekstern evaluering av studiet. Evalueringen, som ble ledet av professor Borghild Roald, påpekte et åpenbart forbedringspotensial og ga detaljerte forslag til mange forbedringer. Ut i fra dette vedtok fakultetet å gå kritisk igjennom dagens studieplan, og gjennomføre en helhetlig og grundig revisjon.


Foto: Gunnar Graff

Evalueringsrapporten ble presentert av professor Roald og diskutert på et åpent møte ved fakultetet i september 2006, der også professor Peter Hjort (en av fadderne til den opprinnelig studieplan) holdt innlegg om ny virkelighet for medisinutdanningen. Revisjonsarbeidet ble igangsatt høsten 2006, og den første arbeidsgruppen fikk i oppdrag å beskrive grunnleggende prinsipper og viktige rammevilkår for det fremtidige medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. I rapporten «Morgendagens leger» fra Arbeidsgruppe I beskrives først den type lege som det er ønskelig å utdanne ved Det medisinske fakultet, så de viktigste utfordringene legen står overfor og de viktigste rammevilkårene for legens arbeid. Videre beskrives de grunnleggende prinsippene studiet bør bygge på og de ytre forhold som må tas hensyn til i utviklingen av ny studieplan.

Rapporten ble behandlet i Fakultetsstyret våren 2007 og er grunnlaget for det videre arbeidet med revisjon av medisinstudiet.

Høsten 2007 begynte arbeidet med å få på plass en prosjektgruppe for revisjonsarbeidet. Prosjektgruppen ble formelt godkjent i Fakultetsstyret januar 2008.  Prosjektgruppen fikk i oppdrag å behandle og detaljere de tema og føringer som fremkom i «Morgendagens leger» – og arbeidet med oppdatering av fagplaner og undervisningsopplegg ved de tre medisinske instituttene ble i gangsatt.

Prosjektets kompleksitet og omfang har medført nødvendige reorganiseringer underveis. Til tross for endrede rammebetingelser i 2010 primært som følge av den varslede ”Samhandlingsreformen” og fusjonen med Høgskolen i Tromsø er visjonene i ”Morgendagens leger” fremdeles gyldige og retningsgivende for det videre arbeidet.

Innstillingen til ny studieplan ble levert i august 2011 og godkjent i fakultetsstyret oktober 2011.

Den nye studieplanen skal innføres for de nye førsteårsstudentene fra og med høsten 2012 og deretter suksessivt frem til disse er ferdig uteksaminert i 2018.

 

Nettside for revisjonsarbeidet fram til vedtak i Fakultetsstyret 24.oktober 2011.