Sentrale dokumenter

De fleste dokumentene som tidligere lå på denne siden er nå inkludert i: Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø   (2016-utgaven)(1,6 Mb) Oppdatert pr 11.2.2016.

Studieplanen med emnebeskrivelser vedtatt av Programstyret for medisin 20.februar 2014, med oppdaterte emnebeskrivleser pr 30.mai 2018

Mal for delemnebeskrivelse, versjon 14.januar 2015.

Mal for evalueringsrapport for emner og delemner (vedtatt av SPU 12.12.2015)

Oppnevning av medlemmer til delemnekomitéene og administrativ støtte (28.2.2014)

Plan for undervisning Excel-fil for planlegging av undervisning (versjon 13, 12.12.2013) Versjon for Excel 2003 (versjon 13, 12.12.2013)

Kliniske problemstillinger – tentativ liste pr 2012-01-17

Fagplaner. I perioden 2007-10 ble det jobbet med fagplaner for alle fag i studiet. Disse er samlet i Fronter, (Revisjon av medisinstudiet > Arkiv > Fagplaner)  Oversikt pr 10.11.2010  er samlet i denne fila.

Fagenhetsledere ved de medisinske instituttene (link til instituttenes nettsider) IKM, IMB og ISM

Innstilling til ny studieplan, av august 2011
FS 46-11 Innstilling om revisjon av medisinsk studieplan
–   saksfremlegg med vedtak       –  saksfremlegg med vedlegg

Nettsider om revisjonsprosessen fram til fakultetssyrets vedtak om gjennomføring av revidert studieplan

Husk også at det ligger gamle dokumenter på FRONTER i rommet Revisjon  av medisinstudiet

Retningslinjer og lover

Kvalifikasjonsrammeverket
Kvalitetssikring av studieprogram og emner ved UiT 

Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT
Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved Helsefak
Regelverk for utdanning ved Helsefak
Utfyllende bestemmelser for profesjonsstudiet i medisin