Fagplaner

Programstyret for medisin har vedtatt at det nå skal jobbes med fagplaner. Dette vil også bli tema for Studieplanseminaret i medisin 8.februar 2018  Studieplanutvlget har vedtatt mal for fagplaner i møte 19.9.17.
Forenklet versjon pr 5.2.2018

I forbindelse med studieplanseminaret 2018 er det utarbeidet en tabell. Tabellen er et hjelpemiddel til fagplanarbeidet. Arbeidet har startet administrativt ved at alle læringsutbyttebeskrivelser er hentet fra Fronter eller nettsiden for revisjon av medisinstudiet. Læringsutbyttebeskrivelser er deretter forsøkt plassert i riktig fagenhet. Ved å sortere etter for eksempel fagenhet kan man finne ut hvilke læringsutbyttebeskrivelser som fagenheten underviser per emne/delemne.

Tabellen er ikke ferdig, og det mangler oppgitt fagenhet/institutt noen steder. Svart tekst betyr at delemneleder har kvalitetssikret dataen. Blå tekst betyr data er kvalitetssikret og at læringsutbyttet gis av flere fagenheter. Rød tekts betyr at data av ulike årsaker ikke er kvalitetssikret.

Har du spørsmål til tabellen eller innspill som gjør innholdet i tabellen bedre kan du kontakte Karin Eilertsen (karin.eilertsen@uit.no).
Her er tabellen, versjon 6.februar

Før oppstarten med den nye studieplanen i medisin ble det jobbet med fagplaner. Disse presenteres nedenfor slik at de er lett tilgjengelig for oppdatering.

Instituttene har egne nettsider med overikt over nåværende fagenhetsledere. Fagenhetsledere ved de medisinske instituttene (link til instituttenes nettsider) IKM, IMB og ISM

FAGPLANER (pr november 2011)
IKM
Fag Dato i lista Dato i dokument Fag(-plan)ansvarlig på instituttet
Akuttmedisin og katastrofemedisin apr.09 udatert Knut Fredriksen?
Arbeids- og miljømedisin mai.09 apr.09 Gerd S. Andorsen/ Jan Marton
Endokrinologi 11.03.2008 11.03.2008 Rolf Jorde
Fysikalsk medisin og rehabilitering jan.09 jan.09 Audny Anke?
Gastro mangler
Geriatri 22.03.2010 udatert Sigurd Sparr
Hematologi feb.08 udatert
Hjerte og karsykdommer 2007 udatert Einar Bugge/Knut Rasmussen
Hud- og veneriske sykdommer jun.08 jun.08 B. Gasior-Chrzan/Katja Bremnes
Håndkirurgi/plastikk kirurgi (mangler) mangler mangler
Indremedisin (undervisningen i organkursene er ikke inkludert.) 05.02.2010 05.02.2010 Rolf Jorde
Infeksjonssykdommer 23.02.2010 udatert Johan N. Bruun
Kirurgi 08.02.2010 08.02.2010 Øivind Irtun
Medisinsk genetikk Våren 2008 våren 2008 Valeria Marton
Nevrokirurgi okt.09 okt.09 Rune Hennig
Nevrologi udatert Ellisiv Mathiesen
Nyre/urinveier/mannlige genitalia 15.02.2010 udatert Bjørn O. Eriksen/Jan Due
Obstetrikk og Gynekologi udatert Kari Flo
Onkologi des.07 udatert Hege S. Haugnes
Ortopedi udatert Oddmund Johansen
Pediatri 2008 udatert Laurtiz Dahl
Psykiatri og Rus des.07 des.07 Vidje Hansen, Andrè Sourander, Tordis Høifødt Sørensen
Radiologi og nukleærmedisin 02.03.2010 udatert Petter Eldevik, Torgrim Vorren, Derk Avenarius, Trude Sildnes, Rune Sundset, Sven Weum
Respirasjon (lungesykdommer) udatert Ulf Aasebø/A. Hjalmarsen
Reumatologi 25.02.2008 25.02.2008 Hans J. Nossent
ØNH-sykdommer Vår 2008 13.02.2008 Einar Laukli
Øyesykdommer udatert Terje Christoffersen
 – øye dok 2 udatert
IMB      
Anatomi 2007 2007 Lill-Tove Busund
Biokjemi udatert Gaute Hansen
Cellebiologi 2008
Farmakologi jun.07 jun.07 Svein Dahl
Fysiologi des.07 udatert Ellen Aasum
Immunologi 2006 2006 Tor Stuge
Medisinsk mikrobiologi og virologi jun.00 15.06.2000 Mona Johansen
Patologi (inkl. ”obduksjon” febr. 2010) 2007 2007 Lill-Tove Busund
Rettsmedisin 24.02.2010 2010 Lars Uhlin-Hansen
ISM      
Allmennmedisin – inkl. Pleie, omsorg og sykehjemsmedisin April 2009 2009 Knut Holtedahl / Tor Anvik
Epidemiologi og medisinsk statistikk apr.09 24.03.2009 Bjarne K. Jacobsen
Forebyggende medisin og helse-fremmende arbeid, – inkl. Arbeids- og miljømedisin apr.09 udatert Nils Fleten / Inger Torhold Gram
Legerollen, helse og samfunn (helsetj.forskning), – inkl. Etikk apr.09 udatert Olaug Lian / Ragnar Hotvedt / Åge Wifstad / Jan Abel Olsen