Eksamen ved medisinstudiet i Tromsø

Medisinstudiet i Tromsø har gjennomgått en revisjon for alle 6 studieår. Det første kullet på ny studieplan startet i 2012, og uteksamineres i 2018. Revisjonen av medisinstudiet har hittil primært hatt fokus på læringsmål og læringsmåter. Det har tilkommet to nye formative elementer, nemlig OSCE for 3 året og nasjonal delprøve for 6 året. Summativ eksamen er uendret fra gammel studieplan.

I 2014 ble det utarbeidet en rapport om mulige eksamensformer for fremtiden ved medisinstudiet i Tromsø. Det er nå på tide å lage en konkret plan for eksamen som er tilpasset ny studieplan. I september 2017 nedsettes derfor en arbeidsgruppe som har som målsetning å formulere en slik plan. Planen skal være ferdig innen juni 2018.

Gruppe for Revisjon av Eksamen (GREVE) består av:
Katrine Wennevold (leder)
Unni Ringberg (profkom)
Anne Hafstad (IMB)
Valeria Marton (IKM)
Ragnar Joakimsen (IKM)
Lars Marius Ytrebø (IKM)
Tove Skjelbakken (IKM)
Simon Davis (ISM)

Møtereferater
26.september 2017

Eksamensform medisin – tilbakemeldinger fra studentene (des. 2017)
Referat fra deltakelse på konferanse 14-15 november 2017
European Board of Medical Examinors (EBMA) – Transformative assessment


Reliabilitet og validitet ved eksamensoppgaver

Under finnes ressurser som ble samlet i forbindelse med arbeidet som ble utført i 2014.

ARBEIDSDOKUMENTET

Arbeidsdokumentet som skisserer disposisjon for vår rapport, og som viser problemstillinger, veivalg og muligheter.  Rapport om vurdering av studenter gjennom legestudiet i Tromsø:

MANDAT OG BAKGRUNN

1 MANDATET: Kopi av referat fra programstyremøte med ordlyd i mandat.

2 Vurderingsformer ny studieplan: Utsnitt av den nye studieplanen i Tromsø (Innstilling fra Prosjektgruppen for revisjon av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet).

KILDER OG SENTRAL LITTERATUR

1. Kapittel fra lærebok om hvordan å lage en plan for vurdering av legestudenter.

  1. Krav til vurdering ved britiske legeutdanninger. Assessment ifølge tomorrows doctors. 5 sider.
  2. Supplement til tomorrows doctors, som utdyper og forklarer hoveddokumentet ifølge tomorrows doctors i 2009. 23 sider. Assessment in undergraduate medical education

4 AMEE Guide nr 18: Standardsetting : Nyeste retningslinjer (fra 2000) om standardsetting fra AMEE. Om hvordan vi bestemmer hvem som skal stryke og hvem som skal stå til eksamen. 10 sider.

5 Evaluationtoolbox: En liten oversikt over mulige vurderingsformer, slik det er foreslått av ACGME (organisasjonen for etterutdanning av leger i USA).

MER PERIFER LITTERATUR

6 Death of longcase: En kort artikkel om svakheter ved muntlig eksamen som vurderingsform.

7 Milestones : Hvilken vei går vi med vurderingen: Siste utkast fra ACGME skrevet i NEJM i 2012

Vedlegg:
Assessing professionalism artikkel
https://uit.no/Content/338007/cache=1486030559000/Assessing_professionalism_artikkel.pdf

Rapport fra studietur til Toronto november 2014,
skrevet av Vestvik og Slørdal (dok er på 94 sider og er 19Mb)

Rapport fra arbeidsgruppe: Gjennomgang av eksamen i medisin og
Innspill og kommentarer fra utvalgsmedlemmene 
Referat fra arbeidsgruppa for utvikling av eksamen 14. sept 2014  

Referat fra arbeidsgruppa for utvikling av eksamen 9.oktober 2014