Studieplanutvalg (SPU)

Møtereferat og saker i SPU.

Programstyret for medisin har i PM 23-14 (pr 23.10.2014) vedtatt endringer i
Studieplanutvalget (SPU).  Sammensetning og medlemmer fremkommer i oversikten under.

Studieplanutvalget (SPU) har følgende sammensetning pr 7.1.2015.
Medlemmer sist oppdatert 6.9.2017

Emneleder MED-1501 Medisin år 1 Maria Peran­der
Emneleder MED-2501 Medisin år 2 Maja-Lisa Løchen
Emneleder MED-2510 Medisin år 3 Toralf Melsom
Emneleder MED-2520 Inter­na­tional semester Trond Flægstad
Emneleder MED-2521 Medisin år 4 vår May-Lill Johansen
Emneleder MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten May-Lill Johansen
Emneleder MED-3503 Praksis i sykehus Rolv-Ole Lindsetmo
Emneleder MED-3601 Medisin år 6 Truls Myrmel
Leder VITKOM Finn Egil Skjeldestad
Leder PROFKOM Unni Ring­berg
Stu­den­tre­p­re­sen­tant Jannicke Langseth
Pros­jek­tko­or­di­na­tor Eilif J Nilssen
Leder Sek­sjon for utdanningstjenester Eva Gjerdrum
Studieplan­sjef Torsten Risør (perm h17/v18) Katrine Wen­nevold (vikar)
Ressursper­soner
Ressursper­son tema minoritetshelse Siv Kvernmo
Ressursper­son caseutvikling
Ressursper­son Leg­evak­t­pros­jek­tet Katrine Wen­nevold
Sist­nevnte tre ressursper­soner har ikke møtep­likt, men deltar ved behov.»