Hvorfor fornyes ikke avtalene med forlagene?

De nasjonale mål og retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler krever at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Retningslinjene krever også at dette skal skje uten tilføring av ekstra penger for å dekke publiseringsavgifter.

Unit, som forhandler avtaler med forlag på vegne av norske universitet og høgskoler, er nå i forhandling med flere sentrale akademiske forlag. Noen forlag viser liten vilje til å møte kravene fra Unit-konsortiet:

  • Øyeblikkelig åpen tilgang til alle artikler publisert i tidsskrift av forskere knyttet til en av konsortiets deltagende organisasjoner,
  • Lesetilgang til alle tidsskrifter for deltagende organisasjoner
  • Bærekraftig prismodell, som gjør overgangen til åpen tilgang mulig
  • Åpenhet omkring avtalevilkår

Må jeg slutte å publisere, arbeide som redaktør og/eller peer-reviewe artikler i tidsskriftene?

Det er ingen krav om at norske forskere skal boikotte publisering eller ikke ta på seg redaksjonelle roller hos de forlagene vi ikke har avtale om åpen publisering med. For mer informasjon ta kontakt med ditt bibliotek.

I Finland har imidlertid en stor mengde forskere valgt å støtte de finske forhandlingene med Elsevier, gjennom en boikott de har kalt «No deal, no review»

I Tyskland har forskere valgt å si fra seg og/eller avstå fra å ta på seg redaksjonelt arbeid for Elsevier sine tidsskrifter for å støtte de tyske universitetenes forhandlinger med Elsevier. For mer informasjon, se pressemelding fra de tyske forhandlingene om dette.

Spørsmål og svar om Elsevier

Når utløper avtalen?

Den nåværende konsortieavtalen angående Elsevier sin tidsskriftspakke ScienceDirect Freedom Collection, utløp den 31. desember 2018.

Hvilke produkter opprettholder jeg tilgang til?

Det har vært to separate konsortieavtaler for Elsevierprodukter i Unit-konsortiet. Den største er tidsskriftspakken (ScienceDirect Freedom Collection), hvor vi til nå ikke har kommet til enighet om en ny avtale. Den andre konsortieavtalen angår databasen Scopus, som er fornyet for 2019.

Vil jeg miste tilgang til tidsskrifter?

Basert på det som har skjedd i Sverige og signaler fra forlaget, er vi forberedt på at tilgang til artikler i tidsskriftsutgaver publisert fra 1. januar 2019 ikke vil være tilgjengelige i Norge.

Imidlertid vil vi (p.g.a arkivrettigheter) ha tilgang til artikler i utgaver publisert i tidsskrifter vi opprinnelig har abonnert på for de årene vi har betalt for abonnementene. Det er verdt å merke seg at tilgang gis relatert til datoen på tidsskriftsutgaven, ikke datoen på artikkelen.

Vil jeg miste tilgang til Scopus?

Det er en separat konsortieavtale via Unit for Elsevier sin database Scopus.
Denne avtalen er allerede fornyet for 2019, så databasen kan brukes som vanlig – med unntak av tilgang til fulltekstartikler publisert i Elsevier sine tidsskrifter etter 31.12.2018.

Hvordan kan jeg få tilgang til artikler som er publisert etter  1 . januar 2019?

Mange artikler er gratis tilgjengelig via parallell publisering i faglige eller institusjonelle arkiver. Les mer om hvordan du kan finne tilgjengelige vitenskapelige artikler

Ta kontakt med ditt bibliotek for detaljert informasjon om hvilken tilgang du har krav på til tidligere publisert materiale, da tilgang kan variere fra institusjon til institusjon.

Hvor mye penger brukes forlagene Norge?

Totalt kostet konsortieavtalene med Elsevier ca 109,7 millioner norske kroner (inkl mva) i 2018. Fordelt på avtalene som følger:

  • Tidsskriftspakken ScienceDirect Freedom Collection: ca 106 millioner norske kroner (inkl mva)
  • Scopusdatabasen: ca 3,7 millioner norske kroner (inkl mva)
Hvor mye publiserer norske forskere i tidsskriftene?

I 2017 publiserte forskere knyttet til norske institusjoner omtrent 2000 artikler i Elsevier sine tidsskrifter (som omfattes av dagens abonnementsavtale).

Hvor mye betaler norske forskere for å gjøre artiklene sine åpne i tidsskriftene?

Publiseringsavgifter (såkalte «Article Processing Charges» eller «APCer») er betalt av forskningsfinansiører, universiteter og også av forskere selv.

For 2017 er det estimert at slike publiseringsavgifter betalt av norske institusjoner til Elsevier kom på ca 10 millioner norske kroner (inkl mva).

Mer informasjon/begreper

Hvem er Unit-konsortiet?

Unit forhandler og forvalter 39 lisensavtaler på vegne av norske biblioteker – i hovedsak innen forskning, høyere utdanning og sykehus i offentlig sektor. Avtalene fokuserer på tilgang til elektroniske ressurser, som tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika. Unit er også nasjonal koordinator for åpen tilgang i Norge. For mer informasjon om Unit-konsortiet, se konsortiets nettsider.

Hva menes med Åpen tilgang?

Åpen tilgang gir alle retten til å lese, laste ned, kopiere og bruke forskningspublikasjoner – f.eks artikler i forskningstidsskrifter.

Åpen tilgang til vitenskapelig litteratur er en forutsetning for åpen forskning. Når det er mulig for alle og enhver å lese vitenskapelig informasjon, så vi dette øke folks innsikt, kunnskap, nyskaping og konkurransekraft. Det vil også bidra til befolkningens deltagelse, oppslutning om og interesse for forskning og kunnskapsproduksjon.

Hva er OA2020?

OA2020 er en global allianse som er forpliktet til å få fart i overgangen til åpen tilgjengelige vitenskapelige artikler. For å nå dette målet, jobbes det med å konvertere de eksisterende vitenskapelige tidsskriftene til åpne tidsskrifter. OA2020’s grunnleggende prinsipp, støttet av nylig utvikling og studier, er at overgangen fra en forretningsmodell basert på abonnementer til en modell som sikrer at forskningsresultater er åpne og kan gjenbrukes, kan realiseres innenfor dagens økonomiske rammer.

I Norge har Unit, NTNU, UiO, UiB, UiT og andre institusjoner signert OA2020 sin «Expression of Interest».

Hva er Plan S / cOAlition S?

Plan S er et initiativ for å sikre åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd og forskningsfinansiører (blant dem Norges forskningsråd).

cOAlition S signaliserer en forpliktelse til å sikre slik åpen tilgang (Plan S) innen 1. januar 2020, gjennom de tidsskrifter eller plattformer som fullt ut støtter de krav som stilles til åpent publisert vitenskapelig innhold.

Hybrid åpen publisering (betale for å åpne artikler i abonnementstidsskrifter) er ikke kompatibel med Plan S.

Åpne arkiver vil fortsatt være viktige for å sikre langsiktig arkivtilgang og for redaksjonell nyskaping.

Finansiørene vil følge med på utviklingen med Plan S-kompatible tidsskrifter/plattformer og de vil sanksjonere mot de som ikke er kompatible.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Norges forskningsråd.

Hva er Elsevier?

Elsevier er verdens største vitenskapelige forlag, med over 2 500 abonnementstidsskrifter og åpne tidsskrifter via plattformen ScienceDirect.
Elsevier sin omsetning var i 2017 på ca 2 825 millioner Euro. Elsevier er også et informasjonsanalyseselskap, som hører til RELX-gruppen. I tillegg til Elsevier sine tidsskrifter (som Cell og Lancet) og produkter, eier RELX noen av de største produktene og tjenestene i den akademiske prosessen med kunnskapsproduksjon (f.eks Scopus, SSRN, Mendeley, Hivebench, Plum Analytics og SciVal).

For mer informasjon se de nasjonale nettsidene om forhandlingene.