Spørsmål og svar om Elsevier

Når utløper avtalen med Elsevier?
Trykk her for svaret
Avtalen med Elsevier som gjelder tilgang til tidsskrift i pakken ScienceDirect Freedom Collection, utløper 31. desember 2018. 
Hvilke Elsevierprodukter opprettholder jeg tilgang til?
Trykk her for svaret
Databasen Scopus er en separat konsortieavtale med Elsevier som kan videreføres. I tillegg beholder hvert universitet enkelte abonnement utenfor konsortieavtalene, for eksempel Cell Press-tidsskrift. Tilgang til alle bøker beholdes. 
Vil jeg miste tilgang til Elsevier sine tidsskrifter?
Trykk her for svaret
Erfaringer fra andre land som ikke har kommet til enighet med Elsevier tilsier at artikler publisert fra 1. januar 2019 ikke vil være tilgjengelig fra årsskiftet. For noen tidsskrift vil vi ha tilgang til artikler utgitt før 2019. Det er verdt å merke seg at tilgang gis relatert til datoen på tidsskriftsutgaven, ikke datoen på artikkelen. I tillegg vil vi ha tilgang til det aller meste som er utgitt før 1995.  Abonnement på Cell Press-titler og andre tidsskriftsabonnement utenfor Freedom Collection vil være fullt tilgjengelig i 2019. 
Vil jeg miste tilgang til Scopus?
Trykk her for svaret
Scopus er en separat konsortieavtale via Unit. Avtalen er også under reforhandling i 2018. Hvis avtalen blir fornyet, kan databasen brukes etter 31. desember – med unntak av tilgang til artikler publisert i Elsevier sine tidsskrifter etter denne datoen. 
Hvordan kan jeg få tilgang til artikler fra Elsevier som er publisert etter 1 januar 2019?
Trykk her for svaret
Mange artikler er gratis tilgjengelig via parallell publisering i faglige eller institusjonelle arkiver. Les mer om hvordan du kan finne tilgjengelige vitenskapelige artikler.

Se oversikt over hvilken tilgang du har krav på til tidligere publisert materiale, eller ta kontakt med ditt bibliotek for mer informasjon.

Hvor mye penger brukes på Elsevierprodukter i Norge?
Trykk her for svaret
For hele konsortiet kostet avtalene med Elsevier ca 109,7 millioner norske kroner (inkl mva) i 2018. Fordelt på avtalene som følger:

  • Tidsskriftspakken ScienceDirect Freedom Collection: ca 106 millioner norske kroner (inkl mva)
  • Scopusdatabasen: ca 3,7 millioner norske kroner (inkl mva)

Hvor mye publiserer norske forskere i Elsevier sine tidsskrift?

Trykk her for svaret

I 2017 publiserte forskere knyttet til norske institusjoner 3 912 artikler i Elsevier sine tidsskrifter.
Hvor mye betaler norske forskere for å gjøre artiklene sine åpne i Elsevier sine tidsskrifter?
Trykk her for svaret
Publiseringsavgifter (såkalte «Article Processing Charges» eller «APCer») er betalt av forskningsfinansiører, universiteter og også av forskere selv. For 2017 er det estimert at slike publiseringsavgifter betalt av norske institusjoner kom på ca. 10 millioner norske kroner (inkl mva). 
Hvordan kan jeg som tidsskriftredaktør få tilgang til Elsevier sine tidsskrifter?
Trykk her for svaret
I følge informasjon fra Elsevier, vil en redaktør få løpende tilgang til forlagets tidsskrifter via redaktørens profil (”Elsevier Profile”).  

Hvordan er forhandlinger i andre land?

Sverige
Trykk her for svaret
De svenske forskningsbibliotekene, gjennom det nasjonale BIBSAM-konsortiet, kom ikke til enighet med Elsevier om en avtale fra 1. juli 2018. Elsevier stengte derfor lesetilgangen til sine tidsskrifter med virkning fra denne datoen. Årsaken til forhandlingsbruddet var at partene ikke ble enige om en fornuftig prismodell og en bærekraftig løsning for overgang til åpen vitenskap. Les pressemeldingen fra Kungliga biblioteket.

Tyskland
Trykk her for svaret
Det nasjonale forhandlingsteamet krever 100% åpent tilgjengelig publiserte artikler, sammen med lesetilgang uten årlig prisøkning. Siden 2016/17 har over 200 universiteter ikke hatt avtale med Elsevier om lesetilgang til tidsskrifter. Elsevier lot universitetene ha tilgang til tidsskriftene i lang tid, før de stengte tilgangen 10. juli 2018. For mer informasjon om de tyske forhandlingene, se pressemeldingen deres
Nederland
Trykk her for svaret
Her er det inngått en abonnementsavtale med Elsevier for 2016–2018 med lesetilgang, kombinert med en rabatt på publiseringsavgifter for åpent publiserte artikler på opptil 30%. Sjefsforhandler for Nederland, Koen Becking, sier: “At the end of the day our goal is full open access. And just like our German colleagues we solely want to pay for output, nothing more.” Les hele intervjuet med Koen Becking. Avtalen er forlenget ut juni 2019 mens forhandlingene pågår.
England
Trykk her for svaret
En tradisjonell abonnementsavtale med Elsevier er inngått for årene 2016–2020 med lesetilgang tog en årlig prisøkning på 2 %. I tillegg er det inngått en separat avtale for publisering av åpent tilgjengelige artikler. 
Finland
Trykk her for svaret
Finelib, det finske bibliotekkonsortiet, kom ikke til enighet med Taylor & Francis om avtale fra 1. februar 2019. Finland forhandler også med Wiley. Fra tidligere har de en tradisjonell abonnementsavtale med Elsevier, med årlig prisøkning på ca 2,25% og 50% rabatt på publiseringsavgifter for åpent publiserte artikler i 1600 tidsskrifter. Les mer
Ungarn
Trykk her for svaret
Står uten avtale med Elsevier fra 31.12.2018 som følge av at forlaget ikke møtte deres krav om Open Access. Les mer
Østerrike, Sveits og Frankrike
Trykk her for svaret
Disse landene innfører samme strategi som Tyskland; 100% åpent tilgjengelig publiserte artikler, sammen med lesetilgang uten årlig prisøkning. 
Irland
Trykk her for svaret
Skal forhandle åpen tilgang inn årets reforhandling med Elsevier, men det er uklart om de krever de samme prinsippene for overgangsavtaler som de andre landene.

Mer informasjon/begreper

Hvorfor fornyes ikke avtalene med forlagene?
Trykk her for svaret

De nasjonale mål og retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler krever at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Retningslinjene krever også at dette skal skje uten økte kostnader. Unit, som forhandler avtaler med forlag på vegne av norske universitet og høgskoler, er nå i forhandling med flere sentrale akademiske forlag. Noen forlag viser liten vilje til å møte kravene fra Unit-konsortiet:

  • Øyeblikkelig åpen tilgang til alle artikler publisert i tidsskrift av forskere knyttet til en av konsortiets deltagende organisasjoner,
  • Lesetilgang til alle tidsskrifter for deltagende organisasjoner
  • Bærekraftig prismodell, som gjør overgangen til åpen tilgang mulig
  • Åpenhet omkring avtalevilkår

Åpen tilgang til forskningsresultater er viktige politiske mål også innen EU og flere andre nasjoner, og bibliotekkonsortier i andre land forhandler også med forlagene om åpen tilgang. Elsevier har ikke vært villig til å møte kravene i verken Sverige eller Tyskland og de har stått uten tilgang til Elsevier-tidsskrift siden juni/juli 2018.

Kan jeg fortsatt publisere, være redaktør og/eller peer-reviewer?
Trykk her for svaret
Det er ingen krav om at norske forskere skal boikotte publisering eller ikke ta på seg redaksjonelle roller hos forlag hvor avtalene har opphørt. Imidlertid valgte en stor mengde forskere i Finland å støtte finske forhandlinger med Elsevier gjennom kampanjen «No deal, no review». Og i Tyskland har forskere valgt å si fra seg og/eller avstå fra redaksjonelt arbeid for Elsevier sine tidsskrifter for å støtte de tyske universitetenes forhandlinger med Elsevier. For mer informasjon, se pressemelding fra de tyske forhandlingene om dette.

Hvem er Unit-konsortiet?
Trykk her for svaret
Unit forhandler og forvalter 39 lisensavtaler på vegne av norske biblioteker – i hovedsak innen forskning, høyere utdanning og sykehus i offentlig sektor. Avtalene fokuserer på tilgang til elektroniske ressurser, som tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika.

Unit er også nasjonal koordinator for åpen tilgang i Norge. For mer informasjon om Unit-konsortiet, se konsortiets nettsider.  

Hva menes med Åpen tilgang?
Trykk her for svaret
  Åpen tilgang gir alle retten til å lese, laste ned, kopiere og bruke forskningspublikasjoner – f.eks artikler i forskningstidsskrifter.

Åpen tilgang til vitenskapelig litteratur er en forutsetning for åpen forskning. Når det er mulig for alle og enhver å lese vitenskapelig informasjon, så vi dette øke folks innsikt, kunnskap, nyskaping og konkurransekraft. Det vil også bidra til befolkningens deltagelse, oppslutning om og interesse for forskning og kunnskapsproduksjon.  

Hva er OA2020?
Trykk her for svaret
  OA2020 er en global allianse som er forpliktet til å få fart i overgangen til åpen tilgjengelige vitenskapelige artikler. For å nå dette målet, jobbes det med å konvertere de eksisterende vitenskapelige tidsskriftene til åpne tidsskrifter. OA2020’s grunnleggende prinsipp, støttet av nylig utvikling og studier, er at overgangen fra en forretningsmodell basert på abonnementer til en modell som sikrer at forskningsresultater er åpne og kan gjenbrukes, kan realiseres innenfor dagens økonomiske rammer.

I Norge har Unit, NTNU, UiO, UiB, UiT og andre institusjoner signert OA2020 sin «Expression of Interest».  

Hva er Plan S / cOAlition S?
Trykk her for svaret
  Plan S er et initiativ for å sikre åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd og forskningsfinansiører (blant dem Norges forskningsråd).

cOAlition S signaliserer en forpliktelse til å sikre slik åpen tilgang (Plan S) innen 1. januar 2020, gjennom de tidsskrifter eller plattformer som fullt ut støtter de krav som stilles til åpent publisert vitenskapelig innhold.

Hybrid åpen publisering (betale for å åpne artikler i abonnementstidsskrifter) er ikke kompatibel med Plan S.

Åpne arkiver vil fortsatt være viktige for å sikre langsiktig arkivtilgang og for redaksjonell nyskaping.

Finansiørene vil følge med på utviklingen med Plan S-kompatible tidsskrifter/plattformer og de vil sanksjonere mot de som ikke er kompatible.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Norges forskningsråd.  

Hva er Elsevier?

Trykk her for svaret

  Elsevier er verdens største vitenskapelige forlag, med over 2 500 abonnementstidsskrifter og åpne tidsskrifter via plattformen ScienceDirect.
Elsevier sin omsetning var i 2017 på ca 2 825 millioner Euro. Elsevier er også et informasjonsanalyseselskap, som hører til RELX-gruppen. I tillegg til Elsevier sine tidsskrifter (som Cell og Lancet) og produkter, eier RELX noen av de største produktene og tjenestene i den akademiske prosessen med kunnskapsproduksjon (f.eks Scopus, SSRN, Mendeley, Hivebench, Plum Analytics og SciVal).

For mer informasjon se de nasjonale nettsidene om forhandlingene.