Från kust til kyst

Från kust til kyst – Áhpegáttest áhpegáddáj

Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området på norsk og svensk side

Flerfaglig
Forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø (UiT), Norsk institutt for Kulturminner, NIKU, Universitetet i Nordland (UiN) og Umeå Universitet (UmU), er i gang med prosjektet Från kust til kyst» – Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området på norsk og svensk side. Prosjektet er bygd opp med en flerfaglig tilnærming fra samfunnsvitenkap og humaniora, og er et samarbeid mellom de fire nevnte institusjonene.

Grenseoverskridende
Både på norsk og svensk side av Kjølen er det en økende interesse for å bevare det pitesamiske språket, og både den pitesamiske kofta og pitesamisk håndverk vises i økende grad fram. Området om­fatter på norsk side kommunene i Salten. På svensk side avgrenses området av dalgangen mellom Pite elv og Skellefte elv.

Allmenn interesse
En grasrotbevegelse har her tatt initiativet til økt synliggjøring av eget samisk språk og kultur, nærmere bestemt pitesamisk språk og kultur. Sametinget i Norge har støttet dette revitaliseringsarbeidet gjennom økonomiske midler til et pitesamisk museum i Beiarn og til en delstilling ved Árran, lulesamisk senter i Tysfjord.

Delprosjekt 1: «Spor etter det flerkulturelle – mulighetenes landskap»
Delprosjekt 2: «Nye næringer – nye møter»
Delprosjekt 3: «Det gamle i det nye – det nye i det gamle»
Delprosjekt 4: «Blandet befolkning – blandet språk?»

Sámi UiT logo


Ansvarlig redaktør: Bjørg Evjen, Sesam, Universitetet i Tromsø