Delprojekt 4 – Blandad befolkning- blandat språk?

Forsker: Ann-Charlotte Sjaggo

Bildet viser et rødt hus med et gårdstun om sommeren og et lavt fjell uten trær i bakgrunnen

Foto: Ann-Charlotte Sjaggo

Som ett led i arbetet med pitesamiskan fick jag möjlighet att delta på pitesamiskt språkläger i Áhkábáktte juni 2012. Áhkábáktte är ett fjällhemman med starka pitesamiska traditioner både språkligt och i levnadssätt.  På fjällkartan BD14-2008 är denna majestätiska klippa benämnd Áhkábáktte liksom gården som ligger under klippan. Förleden áhká är genitiv singularis men även nominativ pluralis av áhkká ´gudinna´ (i den samiska mytologin finns gudinnorna Máttaráhkká, Sáráhkká, Juoksáhkká och Uksáhkká) eller ´nära äldre kvinnlig släkting´. Bákkte betyder ´klippa´ . Termen skrivs bákkte/bákte med alternativ pitesamisk ortografi och bákte/bávte på lulesamiska. Áhkábáktte är ett exempel på att ortnamn ger information om såväl terrängen, språkliga traditioner som kulturella/historiska förhållanden. Bakgrunden till namngivningen kan mycket väl vara att det är en samisk helig plats.

Jag arbetar i delprojekt 4: Blandad befolkning- blandat  språk? Delprojektet är i sin tur uppdelat i tre delar varav jag medverkar i två, dels pitesamiska ortnamn och dels studier av pitesamiska.

Pitesamiska ortnamn

Gällande pitesamiska ortnamn så är mitt uppdrag att samla in ortnamn och att analysera materialet. Genom intervjuer med traditionbärare med fokus på Pite älvdal så samlar jag in ortnamn som inte är registrerade i arkiv eller på kartor och som inom kort kommer falla i glömska om de inte samlas in. Syftet med att analysera ortnamnsmaterialet är att få fram mönster i pitesamiskt språk i äldre tid, visa på hur traderade ortnamn är ett resultat av språkkontakt, ortnamnen som källa för att belysa historiska förhållanden knuten till samisk bosättning och kulturell utnyttjning av landskapet. Redovisning av metod och insamling av material samt bearbetning presenteras i föredragsform och på seminarier under projekttiden samt i artikelform. Ett samarbete är etablerat med pågående ortnamnsprojekt på Arran- lulesamiskt center.

Studier av pitesamiska

Gällande studier av pitesamiska är uppdraget att i samarbete med Giellatekno vid Tromsö universitet göra komparativa, lexiografiska  och morfologiska jämförelser mellan pitesamiska och lulesamiska, påbörja arbetet med en deskriptiv grammatik för pitesamiska och skapa ett analysverktyg för pitesamiska genom att samla material i Giellateknos databas. Arbetet bedrivs genom systematisk inhämtning av språkligt material från pitesamiska talare, Arjeplogs sameförenings pitesamiska ordlista, lulesamiska paradigmer och tidigare forskning om pitesamisk grammatik och struktur. Arbetet presenteras i form av att analysverktyget under Giellateknos paraply utvecklas samt i skriftlig redovisning av jämförande studier och resultatet av detta.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.