Delprosjekt 3 – Skogssamerna i Pite lappmark under tidigt 1900-tal

Forsker: Krister Stoor

När renbeteslagstiftningarna genomfördes i Sverige 1886, 1898 och 1929 var det lagstiftarnas andemening att skogssamisk renskötsel skulle försvinna. 1928 års lag beskriver 3§ 3. om skogslapparna ”…vara i synnerlig mån betungande för den jordbrukande befolkningen eller hinderligt för odlingen fortgång eller ock medföra väsentligt hinder eller avsevärd skada för fjällrenskötseln, må Konungen förordna, att området ej vidare må begagnas för skogsrenskötsel.” (RBL 1928:3§, 3)

Denna paragraf kom att styra många skogssamers förhållning till myndigheterna. Lärarinnan Karin Stenberg berättar om hur hon som barn hörde två äldre kvinnor samtala om hopplösheten som infunnit sig och hur fröken Stenberg kom att påverkas för att bedriva sin kamp för skogssamernas sak. Lappfogdarnas arkiv och utredningar berättar om deras inställning till den hybrida kultur man menade att skogssamisk renskötsel var. Ironiskt nog kom man att vid mitten av 1900-talet framhålla den renskötseln som en mönstermodell, en total omsvängning. Under året 2013 kommer jag att närmare granska bl.a. Östra Kikkejaurs samebys arkiv som fortfarande finns intakt sedan början av 1900-talet och kompletterande intervjuer kommer att genomföras.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.