Natur og mennesker i det pitesamiske området

I masteroppgaven fokuserer jeg på identitet, selvforståelse, fornorskning og naturforståelse i pitesamisk område på ”norsk” side. Forskningsspørsmålene mine er:

  • Hvilke tap medførte fornorskningen for pitesamene?
  • Hvordan har fornorskningen påvirket pitesamisk identitet og selvforståelse?
  • Hvordan kommer pitesamisk selvforståelse til utrykk i dag?


Data er blitt innhentet ved bruk av observasjon og samtale som metode som inkluderer dybdeintervju av fire personer i pitesamisk område. Jeg har valgt å presentere datamaterialet som fortellinger.

Jeg har valgt å analysere mine funn i forhold til teorier som vektlegger relasjonenes betydning for selvutvikling. Jeg har først og fremst tatt utgangspunkt i teoriene til Donald W. Winnicott, Daniel N. Stern, og Anne-Lise Løvlie Schibbye.

Fornorskningen innebar en nedvurdering av samisk språk og kultur og det samiske var forbundet med mindreverdighet og skam. Både i lokalsamfunnet og på skolen ble samiskheten skjult og fornektet. Manglende ytre anerkjennelse, medførte at mange avviste det samiske i seg selv og hos andre. Det samiske ble marginalisert og privatisert. Både naboer og slektninger begynte etter hver å identifiseres seg med norske verdier og idealer. Samene i pitesamisk område ble omgitt av ”tapte ansikter”.

Informantene forteller om et forhold til naturen der naturen er en integrert del av deres liv. Samisk naturforståelse åpner for en nærhet til naturen der mennesket og naturen er på likefot. Samisk kulturtradisjonen åpner rom for bekreftelse og anerkjennelse av samisk identitet i pitesamisk område. Gjennom sitt nære forhold til naturen opplever informantene å knytte bånd til samisk fortid og samisk identitet.

Takk til Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø for stipend og for at jeg ble inkludert i forskningsprosjektet ” Från kust til kyst – Áhpegáttest áhpegáddáj. Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området på norsk og svensk side”. Árran – julevsáme guovdásj/ lulesamisk innvilget meg stipend til studiene. Gijtáv! / Jeg takker.

Les mastergradsoppgaven som PDF
Avisartikkel i Saltenposten 1. oktober 2013.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.