Boklansering

Från kust til kyst

Från kust til kyst
Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område

Boklansering av ei helt ny bok om pitesamisk historie, samfunn og kultur.

Fredag 4.mars kl 12.30
Sted: Árdna, Samisk senter, UiT

Else Grete Broderstad er bokbader.
Redaktørene Bjørg Evjen og Marit Myrvoll samt Risten Birje Steinfjell, Ann-Charlotte Sjaggo, Krister Stoor og Trond Trosterud vil være til stede.

Lanseringen arrangeres i samarbeid med Senter for samiske studier og Akademika.

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold.

Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.

Innbundet, illustrert bok fra Orkana Akademisk – www.orkana.no

Lanseringspris kr 305 (ord. kr. 349)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Boklansering

Kan naturen være en venn?

Forsker: Anne Kalstad Mikkelsen

” Kan naturen være en venn?” er en personlig fortelling og en oppfølging av masteroppgaven “Natur og mennesker i pitesamisk område”. Samisk kultur- og kunnskapstradisjon er nært knyttet til naturen. Mennesker og natur inngår i en større helhet, og forholdet mellom dem er basert på en type likevekt. I samisk tradisjon er naturen ikke et passivt objekt med en eksistens løsrevet fra folk, men kan tvert om delta i samhandling med folk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kan naturen være en venn?

Natur og mennesker i det pitesamiske området

I masteroppgaven fokuserer jeg på identitet, selvforståelse, fornorskning og naturforståelse i pitesamisk område på ”norsk” side. Forskningsspørsmålene mine er:

  • Hvilke tap medførte fornorskningen for pitesamene?
  • Hvordan har fornorskningen påvirket pitesamisk identitet og selvforståelse?
  • Hvordan kommer pitesamisk selvforståelse til utrykk i dag?

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Natur og mennesker i det pitesamiske området

Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Forsker: Sven-Donald Hedman

2 stállotufter vid Sörelva

2 stállotufter vid Sörelva

Totalt har närmare 700 samiska kulturminnen dokumenterats vid fältarbetet i kommunerna Nordland, Rana och Beiarn. Cirka 650 av dessa finns i dalgången från Stokkabäcken i söder genom Lönsdalens slut i norr. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Delprosjekt 4 – Pitesamiske stedsnavn

Forsker: Aud-Kirsti Pedersen

På norsk side av det pitesamiske området har det gått føre seg eit omfattande språkskifte, og norsk har trengt vekk samisk som talespråk. Sjølv om språkskifte har blitt gjennomført, kan likevel spor av det samiske språket framleis vere å finne i lokale stadnamn i norsk språkbruk i form av det ein kan kalle samisk substrat i norsk. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 4 – Pitesamiske stedsnavn

Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?

Forsker: Marit Myrvoll

I Arjeplog/Árjepluovve er skoler, inkl. førskoler, skiltet på svensk, pitesamisk og lulesamisk.

I Arjeplog/Árjepluovve er skoler, inkl. førskoler, skiltet på svensk, pitesamisk og lulesamisk.

Prosjektet fokuserer på situasjonen for dagens samiske unge, og hvordan samisk identitet kommer til uttrykk i denne gruppen. Prosjektet fokuserer på hvordan samisk kultur blir ivaretatt, uttrykt og praktisert på begge sider av riksgrensen. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?

Delprojekt 4 – Blandad befolkning- blandat språk?

Forsker: Ann-Charlotte Sjaggo

Bildet viser et rødt hus med et gårdstun om sommeren og et lavt fjell uten trær i bakgrunnen

Foto: Ann-Charlotte Sjaggo

Som ett led i arbetet med pitesamiskan fick jag möjlighet att delta på pitesamiskt språkläger i Áhkábáktte juni 2012. Áhkábáktte är ett fjällhemman med starka pitesamiska traditioner både språkligt och i levnadssätt.  Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Delprojekt 4 – Blandad befolkning- blandat språk?

Delprosjekt 3 – Skogssamerna i Pite lappmark under tidigt 1900-tal

Forsker: Krister Stoor

När renbeteslagstiftningarna genomfördes i Sverige 1886, 1898 och 1929 var det lagstiftarnas andemening att skogssamisk renskötsel skulle försvinna. 1928 års lag beskriver 3§ 3. om skogslapparna ”… Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Delprosjekt 3 – Skogssamerna i Pite lappmark under tidigt 1900-tal

Delprosjekt 1 – Periferiens dynamikk

Forsker: Alan Hutchinson

Storvik i Sørfjorden, Bodø. En samiske bosetting på 1700-tallet.

Storvik i Sørfjorden, Bodø. En samiske bosetting på 1700-tallet.

Det arbeides med å fullføre databaser over samtlige samer registrert i Pitesamisk område på norsk side av statsgrensen på 1700-tallet. Det gjelder kommunene Sørfold, Bodø med tidligere Skjerstad, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Lurøy, Beiarn, Saltdal og Fauske. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 1 – Periferiens dynamikk

Thomas T. Kleivens minidokumentar om reindriftssamen Jon-Anders Kuhmunen

Minidokumentar om reindriftssamen Jon-Anders Kuhmunen fra Saltfjellet av fotojournalist Thomas T. Kleiven.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Thomas T. Kleivens minidokumentar om reindriftssamen Jon-Anders Kuhmunen