Welcome to the PoLaR Lab!

The Psycholinguistics of Language Representation (PoLaR) lab is one of the associated labs under the Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) in the Department of Language and Culture at UiT the Arctic University of Norway. PoLaR houses state of the art equipment and laboratory space that facilitate our members’ work in bi-/multilingual language acquisition and linguistic processing, the cognitive neuroscience of language and the interface between multilingualism and domain-general cognitive and neuro-anatomical changes to the brain across the lifespan.

Work in our lab is generously funded via projects from the European Commission, the Norwegian Research Council and the Tromsø Forskningsstiftelse. We work with populations across the lifespan, from very young children to older aged adults. We use a variety of methodologies in our empirical work, from language production, corpora, grammaticality judgements, reaction time/reading time processing measures, eye-tracking, EEG/ERP to various types of neuroimaging methods. 

Check-out our YouTube Channel for our mini-podcast series on bilingualism!

The Psycholinguistics of Language Representation (PoLaR) (Psykolingvistikk i språkrepresentasjon) lab er en av labene assosiert med Senteret for Språk, Hjerne & Læring Institutt for Språk og Kultur ved UiT Norges Arktiske Universitet. PoLaR husertopp moderne utstyr og laboratoriumsplass som legger til rette for medlemmenes arbeid i to-/flerespråklig språktilegnelse og språkprosessering, språk som kognitiv nevrovitenskap, samtskjæringspunktet mellom flerspråklighet og domene-generelle kognitive og nevroanatomiske endringer i hjernen gjennom livet.

Arbeidet i vår lab er sjenerøst finansiert av den Europeiske Union og Tromsø Forskningsstiftelse. Vi jobber med befolkninger på tvers av alder, fra svært små barn til eldre voksne.  Vi bruker en variasjon av metodologier i vårt empiriske arbeid, fra språkproduksjon, korpus, grammatikalitetsvurderinger, prosesseringsmål som reaksjonstid/lesetid, blikksporing, EEG/ERP til ulike typer av metoder i nevroradiologi.

Du finner laboratoriet her/You can find the lab here