Tema 7

Att bemästra sin tillvaro

N

Lärandemål

  •  Beskriva grunddragen i inlärningsteori och hur den kan hjälpa oss att förstå till synes irrationella handlingar som rationella.
  • Reflektera över vilken betydelse människans strävan efter att tillskriva sina erfarenheter mening har för hur personen uppfattar situationer/erfarenheter kopplade till hälsa, ohälsa och omsorg.
Som människor strävar vi efter att bemästra vår tillvaro

Vi vill förstå och kunna kontrollera vad som händer. Vi drar slutsatser om hurdana vi själva, andra och världen är genom att se mönster i det vi är med om. Dessa mönster, eller scheman som de ofta kallas inom psykologin, kan beskrivas som kartor med vars hjälp vi orienterar oss i vår vardagsvärld. Beroende på hur kartan ser ut kommer vi att tolka en situation på ett visst vis, och välja väg därefter.

Som följande filmklipp illustrerar, kan vårt sätt att försöka kontrollera tillvaron ta sig ganska märkliga uttryck:

Men tänk om kartan inte stämmer med terrängen? Vad händer då? Risken är att vi känner oss hjälplösa och sårbara. Att få en allvarlig diagnos eller förlora en närstående är exempel på situationer där personen kan behöva “nya kartor”.  

Vårdare behöver ha förståelse för den vilsenhet det kan innebära att tappa orienteringen i tillvaron. De behöver också förstå att när personen agerar på ett (för omgivningen) märkligt sätt kan det vara för att det upplevs säkrare att hålla fast vid de strategier som fungerat tidigare än att ge sig ut i okänd terräng.

i

Läs och reflektera

I kapitel 7 i Psykologi för sjuksköterskor kan du läsa mer om hur vår grundläggande förståelse av oss själva utvecklas i samspel med världen omkring oss. Reflektera över dig själv och ditt liv.  Vilka vanor och tankesätt har du utvecklat genom livet. Hur tror du att det kommer sig att du tagit fasta på just dessa? På vilket vis har de varit till ett stöd för dig genom livet? Finns det tillfällen då ditt sätt att tänka och agera i en situation skapat svårigheter för dig? Har du erfarenheter av att det, trots att du vill göra förändringar är svårt att genomföra dem? Vad tänker du om det mot bakgrund av vad du lärt dig i det här kapitlet?
Vill du veta mer?

Om hur vi utvecklar olika scheman som barn:

Piaget, J. (2013). Barnets själsliga utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Om inlärningspsykologi:

Pryor, K. (2003). Skjut inte hunden! En bok om operant inlärning i vardagen. Örebro: Hundens förlag.

Ramnerö, J., & Törneke, N. (2013). Beteendets ABC. En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Lund: Studentlitteratur.