Tema 10

Från vaggan till graven

N

Lärandemål

  • Beskriva olika utvecklingsteman som är centrala under olika perioder i en människas liv
Att vara människa – en livslång förändringsprocess

Denna process påverkar oss både fysiskt och psykologiskt. Med andra ord har både arv och miljö betydelse.

En forskare som studerat hur människan utvecklas genom livet är Erik Homburger Erikson. Varje stadium i livet  innebär ett steg i vår utveckling. Vi formas som personer när vi löser de utmaningar som vi ställs inför i olika åldrar.  I och med det utvecklar vi olika styrkor – eller områden för sårbarhet.

Se den här filmen, pausa efter varje stadium, och reflektera över det du sett i relation till tabellen nedan och det du läst i kapitel 10 i Psykologi för sjuksköterskor:

Varje stadium har sina specifika utmaningar 

De innebär såväl möjligheter som hot mot vår hälsa. Om vi kan förstå hur en människa formas genom livet och vilka utmaningar olika åldersperioder innebär kan vi inte bara  förstå hur en person utvecklats. Vi kan också få ledtrådar till vilka faktorer som kan vara speciellt viktiga i omvårdnaden av en person i en viss ålder.

i

Läs och reflektera

När du läst kapitel 10 i Psykologi för sjuksköterskor har du bekantat dig med flera olika teorier om människans utveckling i olika åldrar, bland annat om hur barns tänkande utvecklas. I den här filmen ser du några exempel på de kognitiva operationer som Piaget beskrev. Vilka känner du igen?
Vad minns du?

Besvara frågorna, och jämför dina svar med facit på baksidan av korten.

Vad menas med uttrycket ”det kompetenta spädbarnet”?
Click to Flip
Uttrycket ”det kompetenta spädbarnet” har lyfts fram för att betona att små barn inte är passiva och avskärmade som man tidigare trott, utan aktivt engagerade i samspel med andra och därmed också i sin egen utvecklingsprocess.

Vad är affektintoning?
Click to Flip
Affektintoning handlar om att den vuxne genom sitt gensvar hjälper barnet att förstå och reglera upplevelsen. Den kommer till uttryck exempelvis genom sättet den vuxne tar i barnet, genom röstläge och intensitet i rörelser.

Beskriv vad som menas med den proximala utvecklingszonen?
Click to Flip
Denna zon definieras av avståndet mellan det barnet kan klara själv och det som det har möjlighet att lära sig med stöd av andra, mer erfarna personer. Med andra ord behöver barnet uppgifter och utmaningar som är lite svårare än det man kan, men inte så svåra att man misslyckas, för att utvecklas optimalt.

Vad är egocentrism?
Click to Flip
Egocentrism är ett centralt begrepp i Piagets teori och handlar om hur barnet förstår världen med utgångspunkt i sig själv och sina erfarenheter. Egocentrism är inte uttryck för egoism, utan för ett perspektiv där de egna erfarenheterna och den kognitiva mognaden blir avgörande för hur man förstår sig själv och den värld man lever i.

Beskriv grunddragen i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori
Click to Flip
Bronfenbrenners teori är en systemteori, vilket innebär att alla delar i ett system påverkar varandra. Bronfenbrenner menar därför att barnet finns i ett sammanhang av flera system på olika nivåer. Mikrosystemet handlar om barnets närmaste omgivning, som familj, kompisar och personal på exempelvis dagis. Dessa personer samspelar inte bara med barnet, utan med varandra (mesosystemet), och barnet påverkas därigenom också av hur väl det samspelet fungerar. Personerna i mesosystemet påverkar också av sina livsvillkor (exosystemet), exempelvis i form av arbetsmiljö och socioekonomisk situation. Dessutom influeras de av makrosystemet som är kopplat till samhället i stort och de värden och sedvänjor som finns där. Utöver dessa system spelar också tidsfaktorer in (chronossystemet), som att personen genomgår olika utvecklingsfaser, och också är med om olika livshändelser som påverkar barnets psykologiska utveckling.

Vad är gerotranscendens?
Click to Flip
Gerotranscendens handlar om den äldre människans förmåga att se sig själv som en del av en större helhet. Personen blir då mindre intresserad av sig själv och av materiella ting, och mer mån om andras väl och ve. Därigenom förändras relationerna till andra människor och till livet som helhet, ofta i positiv riktning. Gerotranscendensen kan påbörjas redan tidigare i vuxenålder, men den når sin kulmen i ålderdomen.

Vill du veta mer?
  • En mer faktaspäckad presentation av Eriksons teori och de olika utvecklingskriser de olika åldrarna innebär hittar du här.
  • Här kan du lära dig mer om Piagets tänkande
  • I det här klippet berättar Robert Keegan om hur han ser på hur vi utvecklar kunskap och tillskriver saker och ting mening och innebörd. 
  • Arv eller miljö – snarare både och enligt Urie Bronfenbrenner.

Bok:

  • Erikson, E. H. (2004). Den fullbordade livscykeln. Med tillägg om det nionde utvecklingsstadiet av Joan M Eriksson (3 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur