Tema 9

Själv och andra

N

Lärandemål för lektionen

  • Förstå hur vår upplevelse av vilka vi är formas i samspel med omgivningen
  • Beskriva självbildens betydelse för upplevelser av hälsa och ohälsa
  • Diskutera innebörden av begreppet personcentrerad vård

Vem är du? Varifrån kommer du? Och vart är du på väg?

Dessa frågor, som på ett sätt kan ses som existentiella har också betydelse för hur vi mår. Hur vi besvarar dessa frågor beror på en rad olika faktorer, exempelvis hur vi upplever oss själva och vår kropp “inifrån”,  de slutsatser vi drar  genom att jämföra oss med ideal i media och med andra människor och genom att spegla oss i deras reaktioner. Inte blir det lättare av att vi har olika roller i olika sammanhang, och kanske visar upp en utsida som inte alltid stämmer överens med hur vi upplever oss själva inifrån.

I det här filmklippet får du träffa Anne, och bekanta dig med några av de faktorer som formar vår bild av vilka vi är:

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 9 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över hur du ser på dig själv och över hur du tror att andra ser på dig. Är bilden av dig den samma i olika sammanhang? Eller är det så att din roll, förändras beroende på vilka du träffar? Vad lockar olika människor och olika situationer fram för sidor hos dig? På vilket sätt tror du att din bild av dig själv skulle påverkas av en kronisk sjukdom? Hur skulle du vara som patient?
Testa dina kunskaper med ett Jeopardy!

Här kan du testa dina kunskaper med ett Jeopardy. Vilka frågor är detta svar på?

En persons automatiska och oreflekterade sätt att skydda sig mot hot mot jaget
Click to Flip
Vad är FÖRSVARSMEKANISMER?

Att uppleva att ”jag är jag”, styr mina tankar och handlingar, har mina gränser och är något så när samma människa idag som igår
Click to Flip
Vad är IDENTITET?

En person som handlat på ett för personen oacceptabelt sätt glömmer händelsen för att bevara sin självbild intakt
Click to Flip
Vad är BORTTRÄGNING?

En persons förmåga att observera sig själv utifrån, och reflektera över sina egna tankar, känslor och handlingar
Click to Flip
Vad är OBSERVERANDE SJÄLV?

En person försöker att kamouflera egenskaper som hen inte accepterar hos sig själv genom att bete sig tvärt om
Click to Flip
Vad är REAKTIONSBILDNING?

En persons upplevelse av sig själv, hur hen är och förväntas vara
Click to Flip
Vad är SJÄLV/SJÄLVET

En omedveten del av människans psyke som manar till omedelbar behovstillfredsställelse
Click to Flip
Vad är DETET/ID?

En person lägger mycket energi på att hävda sig inom ett område där hen upplever sig svag
Click to Flip
Vad är ÖVERKOMPENSERING?

Den bild en person har av sig själv baserad på sin egen och andras berättelser om hur man är som person
Click to Flip
Vad är NARRATIV IDENTITET?

En person håller känslorna på avstånd och för ett logiskt och till synes oberört samtal om något traumatiskt
Click to Flip
Vad är INTELLEKTUALISERING?

En person låter sin frustration från ett område gå ut över något/någon annan
Click to Flip
Vad är FÖRSKJUTNING?

En person för över sina egna motiv och känslor på den andre
Click to Flip
Vad är PROJEKTION?

En person som tillhör en viss grupp (t ex har en viss diagnos) diskrimineras och pekas ut på ett nedvärderande och generaliserat sätt
Click to Flip
Vad är STIGMATISERING?

En persons tilltro till sin egen förmåga att klara av en situation
Click to Flip
Vad är SJÄVTILLIT/SELF-EFFICACY/SJÄLVEFFEKTIVITET?
Vill du veta mer?

En populärvetenskaplig bok (som jag varmt kan rekommendera alla föräldrar) om hur barns upplevelse av sig själva utvecklas är

  • Stern, D. N. (1991). Ett litet barns dagbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Vill du läsa mer om personcentrerad vård rekommenderas

En modell för personcentrerad vård är Phil Barker och Poppy Buchanan-Barkers “The Tidal Model” (Tidvattenmodellen). Den kan du läsa mer om i modulen för Rus, psykisk helse og recovery. Du kan också läsa mer om modellen på webben och i nedanstående referenser:

  • Barker, P. (2001). The Tidal Model: the lived-experience in person-centred mental health nursing care. Nursing Philosophy, 2(3), 213-223.
  • Barker, P. J. (2009). En søgen efter personen: tidal-modellen og holistisk assessment. In N. Buus (Ed.), Psykiatrisk sygepleje (pp. 212-231). Köpenhamn: Dansk Sygeplejeråd & Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
  • Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal Model – a guide for mental health professionals. London: Routledge.