Lärare: Tema 17

Motivation och förändring

N

Lärandemål

Steg 1

  • Vara medveten om faktorer som har betydelse för motivation
  • Utforska skillnader mellan aktuella och önskade hälsobeteenden

Steg 2

  • Relatera olika beteenden till förändringsprocessens faser
  • Genomföra en ambivalensutforskning
  • Upprätta en förändringsplan

Detta tema kan med fördel integreras med tema 16.

Att genomföra förändringar i sitt liv

Uppgiften kan exempelvis göras som anonym inlämningsuppgift, exempelvis utifrån något av följande alternativ:

  1. Studenten beskriver i essäform en egen erfarenhet av att genomföra en utmanande förändring, och relaterar sina erfarenheter av denna process till de olika förändringsfaserna.
  2. Studenten skriver en essä om en förändring som inneburit en utmaning på samma sätt som ovan, och lämnar in essän anonymt via kursplattform för kamratbedömning. Kamraten får till uppgift att i essän identifiera de olika faserna i förändringsprocessen.

Oavsett om studenten reflekterar över sin egen eller andras förändring, kompletteras reflektionen också med slutsatser om vad som kan vara utmanande vid förändring, och vad som kan underlätta den.

Att stödja förändring

Här är det möjligt att bygga vidare på de samtal/rollspel som genomfördes i anknytning till tema 16, eller att genomföra helt nya samtal. Utgångspunkten är att “patienten” (som mycket väl kan utgå från någon egen tanke om förändring – det är ofta mycket enklare än att “hitta på” allt eftersom samtalet fortsätter) vill genomföra en förändring som hen funderat på ett tag, men inte kommit till skott med. I ett första steg genomförs en ambivalensutforskning. Uppmuntra studenterna att använda samtalsstrategier från MI-modulen. Även här kan man arbeta 3-4 studenter i grupp, så att några samtalar och övriga ger feedback.

Följ upp ambivalensutforskningen, vad som fungerade bra och vad som ev. skapade utmaningar. Ett önskat läge är att alla kommit fram till att förändringen är angelägen att genomföra. Om inte kan “motivationsarbetet” fortsätta – eller så tar ni er friheten att skruva fram tiden så pass långt att personen ändå är beredd att börja med förändringen.

Studenternas uppguft är här att fortsätta på samma tematik som i det tidigare samtalet, och utforma en förändringsplan. Även arbetet med denna följs upp och möjligheter och utmaningar med att arbeta på detta sätt diskuteras.

Kompletterande resurser
En snabbrepetition av de olika faserna i förändringsprocessen utgående från Proschaska och DiClementes transteoretiska modell

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach: Crossing the traditional boundaries of therapy. Malabar, FL: Krieger.

.