Tema 19

Mellanmänskligt samspel

N

Lärandemål

  • Visa medvetenhet om vad som möjliggör respektive försvårar kommunikation
  • Reflektera över ditt eget ansvar som samtalspartner

Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela“.

Så skrev John Donne redan 1623. I de följande stroferna utvecklar han denna tanke, och visar hur vi både påverkar och påverkas av andra. Det som sker i samspelet med andra människor har betydelse för relationerna, men också för människors bild av sig själva. Det kan tyckas enkelt, men kan vara en utmaning – speciellt i situationer där den andres uppfattning av verkligheten skiljer sig från vår egen.

Samtidigt som mellanmänkliga relationer är ömsesidiga, så är relationen mellan vårdare och patienter också asymmetrisk. Vårdaren har därför ett grundläggande ansvar för att i sin kommunikation vara närvarande, lyssnande och sträva efter att förstå patientens perspektiv. Den ömsesidiga relationen och patientens berättelse är också grunden för personcentrerad vård, en av sjuksköterskans kärnkompetenser.

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 19 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över vilket ansvar du har som vårdare för hur samspelet med patienten utvecklas. Lek med ordet ansvar i förhållande till den kunskap du inhämtat. Vad händer om du delar upp stavelserna i an-svar? Och vänder på dem till svara-an?
Testa dina kunskaper!

Vilka begrepp förknippas vanligen med respektive perspektiv på kommunikation?

Fundera gärna på skillnanden mellan de olika närmelsesätten då du besvarat frågorna.

Kommunikation som informationsöverföring

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Kommunikation som dialog

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Motiverande samtal (MI-anda)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Kommunikation som interaktiv process

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Finn fem fel: Vad av följande bidrar sällan till en god kommunikation mellan patienter och vårdare?

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Vill du veta mer?

I modulen för motiverande samtal/intervju kan du lära dig mer om grundläggande samtalsfärdigheter. Det finns också en mängd litteratur på temat.

På svenska:

  • Bullington, J. (2018). Samtalskonst i vården: samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund. Lund: Studentlitteratur.
  • Dahlberg, K., red. (2019). Läkande samtal. Stockholm: Liber.
  • Dahlberg, K., & Ekman, I. (Red.). (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Stockholm: Liber.
  • Ekman, I. (Ed.) (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.
  • Fredriksson, L. (2003). Det vårdande samtalet. Åno Akademi, Vasa. Doktorsavhandling, Institutionen för vårdvetenskap. Tillgänglig via www.doria.fi

I följande artikel kan du också läsa om Bjöörn Fossums forskning om kommunikation och bemötande. Vetenskapliga artiklar av honom finner du via databaser för vetenskapliga artiklar.

Svensk sjuksköterskeförening har också gett ut ett par skrifter om personcentrerad vård, den första kom 2016, den andra 2019.

På norska:

  •  Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Günterberg Heyn, L. (2018). Klinisk kommunikasjon i sykepleie. Oslo: Gyldendal.
  • Martinsen, K. (2004). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe

I den här artikeln i Sykepleien kan du läsa mer om varför det är viktigt att sjuksköterskor kommunikationsfärdigheter. Samma tidskrift har också skrivit om personcentrerad vård.