Tema 6

Strategier

N

Læringsutbytte

  • Kunne beskrive og begrunne hensikten med MI strategiene, meny, be om lov og skalaspørsmål.

Det er 

 

Film planeras

i

Les og reflekter

I hvilke situasjoner vil du si at MI ikke passer å bruke.  Hvorfor passer det ikke ?

Hvilke elementer i grunnholdingen, om noen  i Mi  kommer dette dilemmaet i konflikt med ?

Fordypning | "Nice to know"

Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo:
   Gyldendal akademisk. 
Miller, W.R. & Rollnick, S. (2016): Motiverende samtale. Støtte til endring. Bergen:
   Fagbokforlaget. Kapitel 10
Fredriksson, L ., & Eriksson, K. (2003). The ethics of the caring conversation. Nursing
   Ethics, 10, 133-143