Modul för lärare

Den här modulen är tänkt som ett stöd till dig som undervisar

Vår ambition är att lärarhandledningen skall vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till hur undervisningen är upplagd på ditt lärosäte – eller inom en klinisk verksamhet där man vill använda den i fortbildning.  Handledningen innehåller några förslag på vad man kan göra i relation till olika teman. Vi vill emellertid uppmuntra dig att reflektera över vilken plats de olika modulernaoch temana har i den utbildning där du undervisar och att använda materialet, men även andra resurser och undervisningsaktiviter, på det sätt som du uppfattar vara till bäst stöd för just dina studenter.

Vill du, kan du och dina studenter/kolleger arbeta er igenom den tema för tema, i kronologisk ordning exempelvis i en kurs i vårdpsykologi.

Ett annat alternativ är att plocka teman som knyter an till tematik i andra kurser, och ha boken och webbplatsen som delar som integreras med annan litteratur inom ramen för respektive kurs. Exempelvis kan kapitlet om anknytning och relationsmönster integreras i en kurs med fokus på barns hälsa och ohälsa, men kapitlet kan även läsas tillsammans med kapitlen Själv och andra, Att leva sig in i andras situation och Mellanmänskligt samspel och då utgöra ett komplement till vårdvetenskaplig litteratur för att bredda förståelsen för den vårdande relationen. Du kan också knyta ihop exempelvis teman från modul 1, t ex om motivation och förändring med modulen för motiverande intervju och/eller modulen för rus, psykisk helse og recovery.

Känn dig således fri att använda denna resurs som det passar dig.

Om lärandemål
Till varje tema finns lärandemål föreslagna. De utgår från att webb och litteratur används tillsammans. Tanken är att du skall kunna välja lärandemål som passar just din kurs och dina studenters utbildningsnivå, och att materialet som helhet (bok + nätresurs inklusive förslag på läraktiviteter) skall skapa förutsättningar för måluppfyllelse.

I lärarhandledningen har lärandemålen relaterade till modul 1 och 2 delats in i steg (om ingen stegindelning finns så återfinns lärandemålen i regel på steg 1):

Steg 1 är formulerade på ett sådant vis att det skall vara möjligt att uppnå dem med självstudier. De kan således fungera i en utbildning med få campusmoment, och kunskaper och färdigheter som relaterar till dessa lärandemål förbereder även studenten för lärandemålen i steg 2. Fokus ligger på sakinnehållet i respektive kapitel, och på att reflektera över det i relation till egna erfarenheter och förväntningar på yrket. Det är dessa lärandemål som kommer upp på “studentsidorna”. 

Steg 2 beskriver mer komplexa lärandemål, och återfinns enbart i denna lärarhandledning. Tanken  är att de läraktiviteter som beskrivs här behöver ingå för att bidra till måluppfyllelsen. Dessa lärandemål är mer komplexa, och tar i högre grad fasta på integration med vårdvetenskap. De kan därför passa bättre i utbildningens senare del (alternativt på avancerad nivå/i vidareutdanning) då studenten har såväl mer kliniska erfarenheter som andra teorier att knyta resonemanget till, samt har utvecklat kompetenser relaterat till högre nivåer i Blooms taxonomi.

Beroende på hur just din kurs ser ut och hur du väljer att lägga upp undervisningen kan materialet förhoppningsvis också användas som stöd för andra mål än de som föreslås här.

Om läraktiviteter
Till varje tema finns förslag på läraktiviteter som kan användas för att främja  reflektion och studentaktivt lärande. Om inget annat står är en lämplig förberedelse att studenten arbetar igenom temat och det tillhörande kapitlet i boken Psykologi för sjuksköterskor. Några förslag är länkade till externa resurser/appar som Quizlet och Socrative. Andra kan genomföras utan digitala hjälpmedel.

De förslag som ges är givetvis inte de enda möjliga. Använd din kunskap och din kreativitet för att forma utbildningsaktiviteter som passar din kurs och dina studenter.

Ju fler studenter i en kurs, desto mer tid går i regel åt till gruppindelning, uppföljning av övningar etcetera. Studenternas vana med studentaktivt lärande har också betydelse för hur mycket tid som går, liksom om det finns möjlighet att arbeta i en flexibel lärosal. Eftersom studenter, kurser och lärosäten har olika behov och förutsättningar är beskrivningen av läraktiviteterna inte tidssatta.

De reflektionsfrågor som finns till respektive tema under rubriken “Läs och reflektera” kan också användas som underlag för diskussioner i kursen.

Om kompletterande material
Sist i varje tema finns rubriken “kompletterande material”.  Där kan du tillexempel hitta lästips till närliggande områden om du har behov av att fräscha upp din egen kunskap, men även artiklar om studenters lärande inom området.