Om Psykhjelpen

Barn og unges psykososiale miljø påvirker både deres psykiske og fysiske helse. I tillegg har foreldrenes psykiske helse under svangerskapet og etter fødsel (perinatal fase) stor betydning for barnets utvikling og helse. Grunnlaget for en god psykisk helse legges altså tidlig i livet.

Forskning viser at tidlig identifisering av problemer og tidlig hjelp er viktige faktorer for å forebygge eller redusere psykiske vansker og sykdom. Tidlig og rask hjelp er derfor fordelaktig på flere måter. Psykhjelpen er et tverretatlig samarbeid mellom Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø som tilbyr psykologisk rådgivning og korttidsterapi for ungdom, barn, sped- og småbarn, småbarnsforeldre og gravide som bor eller oppholder seg i Tromsø.

Tiltaket er en del av Psykologtjenesten i Forebyggende helsetjenester og driftes av viderekomne psykologstudenter under veiledning av psykologspesialister ansatt i Forebyggende helsetjenester. Tilbudet er gratis, uten venteliste og krever ingen henvisning fra lege.

Psykhjelpen startet med en psykologtjeneste på Helsestasjon for ungdom på ungdomshuset Tvibit i 2003 og har senere blitt utvidet til fire nye helsestasjoner: Psykhjelpen for barn og ungdom på henholdsvis Tromsdalen helsestasjon, Kvaløysletta helsestasjon og Langes helsestasjon, og Psykhjelpen for de minste på Sentrum helsestasjon.

Psykhjelpen driftes av 10 studenter og gir årlig et tilbud til mellom 150-200 brukere totalt. Psykhjelpen driftes i den perioden  studentene er i praksis, det vil si fra medio september til medio mai. Studentenes arbeid tilsvarer cirka 2 årsverk.

Oversikt over hjelpetilbud i Tromsø

Artikler

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=12046&a=2

Psykhjelpen – et lavterskeltilbud

Psykhjelpen for de minste

Mediaomtale i NRK  i forbindelse med oppstarten av Psykhjelpen på Tvibit

https://www.nrk.no/livsstil/psykologihjelp-pa-ungdomshus-1.1314345

https://www.nrk.no/livsstil/marit-og-jan-pa-psyk-hjelpen-1.1314346