TiltakMålgruppeBarn og ungdomForeldreVoksneTverrfaglig samarbeidSosialt nettverk og fritid
Psykisk helseteam ved Føde- og barselavdelingen (UNN)Oppfølging under graviditet og fødsel: psykisk helse/
fødselsangst
--JaJa-
Forebyggende familieteam (UNN)Lavterskeltilbud for familier med barn 0-6 år hvor det foreligger psykisk helse eller rusproblematikkJaJaJaJa-
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) (UNN)Barn 0-18 år med rettighet til hjelp i spesialisthelsetjenestenJaJa-Ja-
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) (UNN)Voksne med rettighet til hjelp i spesialisthelsetjenestenBarn som pårørende
tilbys samtale
-JaJa-
Ambulant akutt-team (UNN)Rask vurdering/ bistand ved akutt psykisk
helseproblematikk
--JaJa-
FamilievernkontoretLavterskeltilbud for familier og parJaJaJaJa-
Kommunalt og statlig barnevernOppfølging av barn og familier med særskilte behovBesøkshjem/gård
Alarmsentral for
barn og unge
Aktivitetsgruppe
Miljøterapeutisk
veiledning, Marte
Meo, PMTO, COS,
ART, MST
Avlastning, støtteBarnevernvakta
Familieråd
-
Konsultasjonsteam på Barnehuset (Staten, UNN,
kommune - tverrfaglig)
Anonym drøfting av saker ved mistanke om seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt---Ja-
IPS Psykologisk klinikk (UiT)Utredning og behandling av voksne med psykiske plager--Ja, ikke rus, psykose eller akuttfunksjonJa-
Studentrådgivninga inkludert Studier med støtte
(UiT, NAV)
Lavterskeltilbud for studenter med psykiske plager--JaJa-
Home-Start Familiekontakten (Kirkens bymisjon)Forebyggende støtteprogram for småbarnsfamilier i regi av frivillige hjelpereJa-Avlastning, støtte-Ja
Alternativ til vold (ATV, privat stiftelse)Voksne med voldsproblematikk og barn som har vært utsatt for voldJaMestringskurset «Bryt voldsarven»JaJa-
Forebyggende helsetjenester (FH)Samler mange av de kommunale tilbudene for barn og ungeJaGodt samlivskursJaJaUtstyrsbasen
Familiens hus (FH)Sosiale tilbud og veiledningstilbud til barn, ungdom og familier-Marte Meo, ICDP, COS, PMTO, De utrolige årene, Individuell veiledningBlues Mothers – mestringsgruppe for nedstemte barselkvinnerTverrfaglig forumÅpen barnehage Familiegruppa
Forsterket helsestasjon (FH)Familier med barn 0-6 år hvor det foreligger rusproblematikkJaForeldrerådgivning-Ja-
Kommunale psykologer (FH)Barn og unge 0-23 år
Nedstemthet eller depresjon i forbindelse med svangerskap og barsel.
JaJaJa--
Lavterskelteamet (FH & BUP)Barn og unge 0-18 år eller voksne som er bekymret for barns psykiske helseJaJa-Ja-
Psykhjelpen for de minste (FH & UiT)Psykologisk lavterskeltilbud for gravide, foreldre og barn opp til 5 årJaJaJaJa-
Psykhjelpen for barna (FH & UiT)Psykologisk lavterskeltilbud for barn 6-13 år eller voksne som er bekymret for barns psykiske helseJaJa-Ja-
Psykhjelpen for ungdom, Tvibit (FH & UiT)Psykologisk lavterskeltilbud for ungdom 13-20 årJaForeldresamtaler tilbysJa, fra 18-20 år--
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)Rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for barn 0-13 årJa, utredning av
behov for spesialpedagogisk
hjelp/ tilrettelegging
Ja-Ja-
UtekontaktenUngdom 13-23 år med utfordringer knyttet til familie, rus, psykisk helse, skole, bolig, arbeidJaJaJaJaJa
Kommunale omsorgstjenester innen Psykisk helse og Rus:
Losen lavterskelsenter, Værftet aktivitetssenter, Lanterna oppfølgingstjeneste, ACT-team mfl.
Voksne med sammensatte behov for psykisk helsehjelp/ rusmestring--Støtte- og motiveringssamtaler MestringsgrupperJa, koordinering av hjelpetiltak og Individuell planHjelp til å søke kontakt med andre mennesker gjennom ulike aktivitetstilbud som eksempelvis Værftet, Aktiv på dagtid, og Fontenehuset
TildelingskontoretSøknad om støttekontakt, fysio-/ergoterapi, avlastning, omsorgsstønad, praktisk bistandJa-Ja--