NORs sekretær gikk av 1. februar 2012 – NOR blir nedlagt

Les avskjedsintervju med NORs sekretær publisert i Reindriftsnytt nr. 4-2011, s. 43.

Siden intervjuet ble gjort, er det følgende nyheter om NOR, om sekretærstillingen, om NORs kontor i Tromsø, og om organisasjonen NOR:

De nordiske landbruksdepartementene stenger NORs kontor i Tromsø når nåværende sekretær alderspensjoneres. Ingen ny sekretær blir tilsatt. Den oppgitte grunnen til denne situasjonen er at Finnland ikke lenger vil betale det årlige bidraget til NOR på kr. 220 000,-. Dette skjer mot viljen til representantene fra reinnæring og forskning i NORs styre og generalforsamling.

På NORs siste årsmøte ble det foreslått at forskningsspørsmålene om rein og reindrift blir lagt til Nordisk kontaktorgan for jordbruks- og matforskning (NKJ), dessuten ble departementene anmodet om å be NJF opprette en seksjon for reindrift. Departementene vil fortsette samarbeid om reindriften i Norden gjennom en næringspolitisk ordning styrt av departementene på 2-års basis. Ordningen skal bl.a. ivareta gjennomføring av konferanser som retter seg mot forskere, reindriften og næringslivet. Den formelle nedleggelsen av NOR ble etter departementale føringer annonsert på NORs siste årsmøte i oktober 2012. NOR er dermed i prinsippet nedlagt selv om den formelle nedleggelsen må skje gjennom Nordisk Ministerråd.

Samtidig ble det bestemt at tidsskriftet Rangifer fortsetter som vitenskapelig tidsskrift for rein og reindrift. Fra og med volum 33 er Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utgiver, se nettsidene om Rangifer.

This entry was posted in Forskning, NOR-nytt. Bookmark the permalink.