Historikk

Historikk og bakgrunn*

Samarbeid om reindriftsspørsmål over landegrensene har en lang forhistorie og kan egentlig føres helt tilbake til Lappekodicillens bestemmelser fra 1751.

Når det gjelder det direkte initiativet til “Nordisk Organ for Reindriftsforskning” (NOR), ble dette tatt i 1977 i “Samarbeidsorganet for same- og reindriftsspørsmål” (opprettet av Nordisk Ministerråd) hvor

NOR's first chairman

Ole K. Sara. Hemavan 1981. Foto: B. Åhman

daværende statssekretær i Landbruksdepartementet i Norge, Ole K. Sara, fremmet forslag om å henstille til regjeringene i Finland, Norge og Sverige å opprette et utvalg (opprettet 1978) for å utarbeide en innstilling (fremlagt 1979) om et nordisk samarbeid innen rein- og reindriftsforskning. Landene sluttet seg til innstillingen, og NOR ble formelt etablert ved konstituerende sammenkomst i Uppsala 29. oktober 1980. Allerede i 1981 ble det første nordiske forskermøtet i NORs regi arrangert i Hemavan i Sverige. Samme år utkom det første ordinære nummer av det vitenskapelige tidsskriftet Rangifer med sekretæren som redaktør.

Drivende kraft i dannelsen av NOR, Ole K. Sara, da reindriftssjef i Norge, ble også organets første formann. Den første arbeidsordningen ble vedtatt i NOR i 1981. NORs vedtekter ble endret av Nordisk Ministerråd (NMR) i 2003. Organet arbeidet fortsatt som en selvstendig organisasjon selv om NOR fra 1. januar 1993 kom formelt inn under NMR. Seinere har NOR også vedtatt en egen mål og strategiplan. En årlig arbeidsplan ga prioriteringene for det daglige arbeidet. Fram til april 1994 var Sven Skjenneberg sekretær med kontorsted i Harstad. Rolf Egil Haugerud overtok sekretærstillingen fra 1. mai 1994 da organet flyttet til lokaler i Tromsø. Fra 2004 og til sekretæren pensjonerte seg 1. februar 2012 har organet hatt tilhold på Universitetet i Tromsø. Den formelle nedleggelsen av NOR ble etter departementale føringer annonsert på NORs siste årsmøte i oktober 2012. Samtidig ble det bestemt at tidsskriftet Rangifer skulle fortsette.

Organet har kun hatt sekretæren som eneste tilsatte. NOR var preget av stabilitet så lenge det fungerte inntil det finske ministeriet saboterte dette nordiske samarbeidet. NORs arbeid var dessuten avhengig av aktive delegater og suppleanter som var opptatt av reindriften og som samtidig var pådrivere for nordisk samarbeid. Åtte formenn har ledet NOR fra 1980 til nedleggelsen i 2012. Formennene har vært 10/1980-1/1985: Ole K. Sara, Norge; 1/1985-1/1991: Bengt Westerling, Finland; 1/1991-4/1994: Öje Danell, Sverige; 4/1994-3/1996: Karstein Bye, Norge; 3/1996-3/1998: Sven Nikander, Finland; 3/1998-2/2000: Christine Cuyler, Grønland; 2/2000-4/2003: Öje Danell, Sverige; 4/2003-5/2005: Inge E. Danielsen, Norge; 5/2005-3/2007: Mauri Nieminen, Finland; 3/2007-6/2009: Öje Danell, Sverige; 6/2009-3/2011: Inge E. Danielsen, Norge; 3/2011-2012: Mauri Nieminen, Finland. 

* Mer om NORs historie og intensjoner i Ole K. Sara. 1999. Utviklingstrekk – samarbeide over landegrensene. – Rangifer Report No. 3: 13-21. (Foredrag på NORs 10. nordiske forskningskonferanse om rein og reindrift, Kautokeino, 13.-15. mars 1998).

Logoen til NOR og Rangifer er fra nedleggelsen av NOR fortsatt logoen til tidsskriftet Rangifer. Den er utført av den norske kunstneren Terje Grøstad og ble opprinnelig brukt under Det internasjonale rein- og caribousymposiet på Røros i 1978.