Mål og strategiplan

MÅL OG STRATEGIPLAN FOR NOR

NORs formål var nedfelt i vedtektene der det ble slått fast at NOR skulle være et nordisk samarbeidsorgan for forskning til nytte for reindriftsnæringen i de nordiske land. De årlige arbeidsplanene ble utarbeidet med grunnlag i vedtektene og den gjeldende mål og strategiplan:

Mål og strategiplan

Hovedmål 1 Fremme forskningssamarbeid og nordisk forskning relatert til reindrift
Delmål 1a) Opprettholde et forum for vitenskapelig publisering innen forskningsområder med tilknytning til reindriftsnæringen
Strategi
Drive tidsskriftet Rangifer med en redaksjonell linje som dekker grunnforskning og anvendt forskning innen et spektrum av emneområder som har tilknytning til reindrift
Delmål 1b) Skape møteplasser for forskere med interesse for reindriftsnæringen
Strategier
(i) Arrangere regelmessige nordiske forskermøter samt samvirke ved internasjonale konferanser
(ii) Dele ut reisestipend til forskerstuderende og forskere for å delta i forskermøter, konferanser eller studiebesøk
Delmål 1c) Fremme konkret forskningssamarbeid
Strategier
(i) Dele ut stipend til gjennomføring av mindre prosjekt/forstudier
(ii) Gi bidrag til planlegging av større nordiske prosjekter
(iii) Undersøke og opplyse om mulighetene for å få finansiert forskningsprosjekt med nordisk deltakelse
Delmål 1d) Informere om pågående forskning og gjøre det lettere for forskere å få tak i relevant informasjon
Strategier
(i) Drive Reinref for å formidle vanskelig tilgjengelig informasjon
(ii) Oppdatere regelmessig “Nordisk prosjektkatalog”
(iii) Gi aktuell informasjon på Internet om forskning og forskningsmiljøer
(iv) Sekretæren foretar kontaktreiser for å få direkte kontakt med forskere, bli kjent med forskningsmiljøene og samtidig informere om mulighetene for samordning og finansiering
Hovedmål 2 Utveksle kunnskap mellom forskning, næring og administrasjon/rådgiving i de nordiske land
Delmål 2a) Forbedre kunnskapsutvekslingen mellom forskning og næring over landegrensene
Delmål 2b) Forbedre kunnskapsutvekslingen mellom forskning og administrasjon/rådgiving over landegrensene
Strategier (for 2a og 2b)
(i) Ta initiativ til at artikler og annet informasjonsmateriell som fremstilles i ett land spres også i de andre nordiske land
(ii) Ta initiativ til regionale samnordiske seminarer og andre faglige tiltak med deltakelse fra flere land
Delmål 2c) Bidra med egen produksjon og formidling
Strategi
Så langt ressursene tillater selv lage materiell og fremstille skrifter for nordisk reindrift
Hovedmål 3 Gjøre NORs virksomhet kjent for forskningsmiljøer og næring
Strategi
(i) Holde aktuell informasjon om NOR på Internet på ulike språk
(ii) Utarbeide og spre brosjyre som beskriver NORs virksomhet og tjenester

Mål- og strategiplanen ga en tidsmessig prioritering for NORs virksomhet. Mål og strategiplanen ble konkretisert i en årlig arbeidsplan som tok hensyn til økonomi og arbeidsmiljø. NOR har svært lenge hatt en presset økonomi. Dette skyldtes at Finnland ikke ønsket å utvide støtten til organet. Pga. dette og av arbeidstidshensyn, ble det foretatt omfattende rasjonaliseringer og innsparinger, og NORs årsmøter prioriterte publisering av tidsskriftet Rangifer, Rangifer som nettidsskrift, utvikling av nettsider og nordiske forskningskonferanser.