Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Nordisk Organ for Reindriftsforskning (NOR) vedtatt av Nordisk Ministerråd (landbruksministrene) den 25. juni 1992 og endret 26. mai 2003 med umiddelbar ikrafttreden.

§ 1 Formål

Nordisk Organ for Reindriftsforskning er et samarbeidsorgan mellom Finland, Norge og Sverige. Med reindriftsforskning menes naturfaglig og samfunnsfaglig/humanistisk forskning om problemstillinger knyttet til reinen som dyr og reindriften som næring og kultur. Formålet er å fremme forskning og forskningssamarbeid til nytte for reindriftsnæringen i de nordiske land.

§ 2 Oppgaver

NOR har til oppgave å

  • Fremme utvikling og samarbeid innen reindriftsforskning i Norden gjennom å opprettholde et nettverk for kunnskapsutbytte mellom forskning, næring og forvaltning.
  • Holde seg orientert om forskning som angår rein og reindrift i og utenfor Norden og formidle slik informasjon.
  • Planlegge og forestå møter og seminarer om reindriftsrelatert forskning.
  • Ha ansvar for utgivelse av vitenskapelig tidsskrift og rapporter om reindriftsforskning og relevante, nærbeslektede emneområder. NOR utser ansvarlig utgiver, redaktør og redaksjonskomité.
  • Bidra til å finne finansielle løsninger for prosjekter. Organet kan søke samarbeid med ulike finansieringskilder. Med egne og omsøkte midler kunne få utført prosjektering og gjennomføre prosjekter med stor felles aktualitet.
  • Være rådgivende organ for Nordisk Ministerråd ved spørsmål om reindriftsforskning.

§ 3 Finansiering og økonomi

Hvert år foreslår NOR budsjett som skal forelegges Nordisk Ministerråd. Utgiftene i driftsbudsjettet fordeles slik: Finland, Norge og Sverige svarer hver med en tredjedel. Dessuten kan det ansøkes om midler fra Nordisk Ministerråd.
Regnskapet revideres av den statlige revisjon i det land som har sekretariatet.
Regnskap og årsmelding for virksomheten tilstiles Nordisk Ministerråd og Finlands, Norges og Sveriges ansvarlige departementer.
Utgifter til reise, opphold og møtegodtgjørelse for medlemmene ved møter i NOR dekkes av hvert deltakende land. Midler til særlige møter eller tiltak kan søkes utenom driftsbudsjettet.

§ 4 Organisasjon

NOR består av en delegasjon fra Finland, en fra Norge og en fra Sverige, hver med sin formann. Delegasjonene utses av de respektive lands regjeringer for et tidsrom av fire år om gangen. Andre land fra Norden kan be om medlemskap.
Finlands, Norges og Sveriges delegasjoner består hver av fire medlemmer og fire personlige suppleanter. Et medlem representerer det departement/forvaltning hvorunder reinnæringsadministrasjonen sorterer, et medlem representerer reindriften og to medlemmer representerer forskningen fordelt med en representant for naturvitenskapene og en for samfunnsvitenskapene/humaniora.
Formannskapet roterer mellom Finland, Norge og Sverige i perioder på to år. NOR velger selv sin nestformann.
I NOR finnes et arbeidsutvalg. Formann, nestformann og ett tredje medlem utgjør dette. Hvert land skal være representert.
NOR sammentrer minst en gang årlig. Arbeidsutvalget bestemmer tid og sted for møtene, som bør holdes vekselvis i landene. Det skal føres protokoll fra møtene.
På møtene har hvert land én stemme. Beslutninger treffes ved simpelt flertall.

§ 5 Sekretariat

NOR utser sekretær og bestemmer selv hvor sekretariatet skal være. Ved behov utser hvert land sin egen delegasjonssekretær. NOR fastsetter selv øvrige retningslinjer for sekretariatet og sin virksomhet forøvrig.

§ 6 Endringer av vedtekter

Nordisk Ministerråd beslutter om endringer i, tillegg til eller opphevelse av disse vedtekter.