Andre publikasjoner

Monografier, doktor avh., artikler, hovedoppgaver o.l.:

«Sami peoples rights to land and natural resources in Norway – with focus on the Finnmark act» i Aktualnie problemy zasjity prav tseloveka, Pomorskij Universitet, Arkhangelsk 2009 s. 173 – 188. ISBN 978–88086-868-1.

Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på bruk av

jordskiftelovgivningens virkemidler, Gyldendal, Oslo 2008, 590 s. Doktoravhandlingen ble forsvart for graden dr.juris 22. mai 2008: NRK Sámi Radio om Øyvind Ravna sin doktorgradsavhandling

Borba za tundru. Nentsy i ikh istorija [Kampen om Tundraen. Nenetserne og deres historie], Diedut nr. 3/2005, Nordisk samisk institutt, 180 s.

«Finnmarksloven er vedtatt – Litt om de vesetlige endringene i forhold til Ot.prp. nr. 53 (2002 – 2003)i Jus’t nr. 2 2005 (13) s. 32 – 37.

Jordskifterettene i Hålogaland. Historikk, jurisdiksjon og saklig kompetanse. Finnmark jordskifterett/Jordskifterettene i Hålogaland 2003, 68 s. (redaktør samt flere artikler).

Kampen om Tundraen. Nenetserne og deres historie, Diedut nr. 4/2002, Nordisk samisk institutt, 180 s.

Utredning om reinbeiterettigheter. Vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark, Utredning fra reinbeiteretts-utvalget for Vest-Finnmark, 27. juni 2002, Reindriftsforvaltningen (sammen med Ingrid Røstad Fløtten og Nils Johan Päivio).

”Om landkadaster og jordreformarbeid i Latvia”, i Kart og Plan nr. 3 1995, s. 191 – 194.

Some selected themes of Norwegian laws and Justice, forelesninger gitt ved Det Juridiske fakultet, Arkhangelsk Statlige Pomoruniversitet, vår og høst 1995, 22 s. (upubl.)

Om jordreformen i Arkhangelsk – med vekt på jordlovgivning, Skriftserie nr. 31, Inst. for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1996 (sammen med Maria Kotova), 31 s.

Hevd og servitutter, forelesningsnotat for kurs i landmåling, kartforvaltning og eiendomsjuss, Geoforum Finnmark, 20. – 21. mars. 2001, 19 s. (upubl.)

Vegframføring i reinbeiteland – med hovedvekt på verdsetting i erstatningsrettslig sammenheng, Hovedoppgave inst. for jordskifte og arealplanlegging, Ås-NLH 1987, 113 s.