Artikler i fulltekst

PUBLIKASJONER I FULL TEKST:

Nye bidrag til Finnmarks eiendomshistorie. I: Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2023 ISBN 9788202762773. s. 221-240.

Nye perspektiver på retten til jorda i FinnmarkHistorisk Tidsskrift (Norge) 2023 ;Volum 102.(1) s. 44-60.

The survey of property rights in Sámi areas of Norway—with focus on the Karasjok case. I: The Significance of Sami Rights. Law, Justice, and Sustainability for the Indigernous Sami in the Nordic Countries. Routledge 2023 ISBN 9781003220640. s. 22-36.

Reglene om tilbakeføring av råderett i internasjonal og nasjonal urfolksrettTidsskrift for Rettsvitenskap 2023 ;Volum 136.(4) s. 443-492

The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPRInternational Journal on Minority and Group Rights 2023 ;Volum 30. s. 156-175.

SP artikkel 27 og norsk urfolksrett etter Fosen-dommenLov og Rett 2022 ;Volum 61.(7) s. 440-458

Sameretten etter Fosen-dommenJuridika Innsikt 2022

The Survey of Use and Ownership Rights in Finnmark – A Change of Direction?. International Journal on Minority and Group Rights 2022 ;Volum 29.(2) s. 315-349

Jordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?Kart og Plan 2021 ;Volum 114.(1-2) s. 74-100.

Rettskartleggingen i Finnmark. I: Finnmarksloven – en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 345-376.

Finnmarkskommisjonen justerer kursenTidsskrift for eiendomsrett 2020 ;Volum 16.(2).

Sami law and rights in Norway – with a focus on recent developments. (data) Routledge 2020 ISBN 9780367220396.

The Duty to Consult the Sámi in Norwegian Law.  Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 233 – 255.s doi: https://doi.org/10.23865/arctic.v11.2582.

Restitusjon og gjenoppretting i norsk urfolksrett. (omtale) Lov og Rett 2020; Volum 59 (9). ISSN 0024-6980.s 566 – 579.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-09-05.

Den grenseoverskridende reindriften og beiterettighetene. Lov og Rett 2020; Volum 59 (8). ISSN 0024-6980.s 474 – 492.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-08-03.

Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom? Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020; Volum 133 (2-3). ISSN 0040-7143.s 219 – 263.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096- 2020-02-03-03.

Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning. Lov og Rett 2019; Volum 58 (1). ISSN 0024-6980.s 48 – 63.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-05.

Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway (with Line Kalak). (data) Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 213 – 236.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-009.

Adgangen til å regulere svensk reinbeiting i Norge med norsk reindriftslov (with Uno Nesvik). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018 (4). ISSN 0105-1121.s 51 – 69.

Samerett og rettsvern for samisk kultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 263 – 287.

Securing the Coastal Sámi Culture and Livelihood (with Kristoffer Svendsen), in Governance of Arctic Offshore Oil and Gas, Routledge 2017 ISBN 978-1-47-247150-5, 186–202

Links between Lands, Territories, Environment and Cultural Heritage – The Recognition of Sámi Lands in Norway, in Indigenous Peoples’ Cultural Heritage, Brill Nijhoff 2017 ISBN 978-90-04-34219-4, 175 – 198

Nye bidrag til eiendomshistorien i FinnmarkHeimen 54 (01) 2017 s. 6 – 27  DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2017-01-02

Recognition of Indigenous Land Rights in Norway and Canada» i International Journal on Minority and Group Rights 24 (1) 2017 (with N. Bankes) s. 70 – 117, doi: 10.1163/15718115-02401001 

«Eiendoms- og naturbrukshistorie i Nesseby – sett i lys av Finnmarkskommisjonens rettskartlegging», i Varanger årbok (36) 2016 s. 138–177.

Utmarksdomstolen for Finnmark – og dens utfordringer. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375. s 158 – 162.

Utmarksdomstolen for Finnmarks saklige kompetanse.  Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2016; Volum 55 (2). ISSN 0024-6980. s 67 – 81.

Rettslige disposisjoner som grunnlag for bortfall av rettigheter.  Tidsskrift for eiendomsrett 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-3495. s 50 – 67.

ILO 169 and Securing of Sámi Rights to Lands, Nature-based Livelihood, and Natural Resources. (data) Brill Nijhoff 2016 ISBN 978-90-04-31438-2. s 173 – 189.

The Sámi Influence in legislative Processes. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 189 – 210

Disposisjonsprinsippets plass i jordskifteloven av 2013. (data) Kart og Plan 2015; Volum 75, årg. 108 (2). ISSN 0047-3278.s 121 – 132

Recognition of Indigenous Lands Through the Norwegian 2005 Finnmark Act: An Important Example for Other Countries with Indigenous People?. (data) Springer 2015 ISBN 978-3-319-25035-9.s 189 – 208.

«Rettskartleggingen i Finnmark og reglene om alders tids bruk» i Tidsskrift for Rettsvitenskap vol. 128, 1/2015, s. 53–90. ISSN 0040-7143.

«Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn» i Kart og Plan 74 (3) 2014 s. 186 – 197.

«The Fulfilment of Norway’s International Legal Obligations to the Sámi – Assessed by the Protection of Rights to Lands, Waters and Natural Resources» i International Journal on Minority and Group Rights 21 (3) 2014  s 297 – 329 doi: 10.1163/15718115-02103001.

«Utredning av beiterettigheter på Finnmarkseiendommens grunn» i Kritisk juss 40 (1) 2014 .s 6 – 25.

“The legal Protection of the Rights and Culture of Indigenous Sámi People in Norway” i Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 6  (11/2013) s. 1575-1591

 “Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse – drøftet ut fra dens to første rapporter” i Lov og Rett, vol. 52, 8/2013 s. 555 – 574.ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“The First Investigation Report of the Norwegian Finnmark Commission” i International Journal on Minority and Group Rights 20 (2013) s. 443–457 doi: 10.1163/15718115-02003005

“Sámi Rights and Sámi Law in Norway” i Polar Law Textbook II, Nordic Council of Ministers 2013, Chapter 15, s. 269-293.

“The Draft Nordic Saami Convention and the Assessment of Evidence of Saami Use of Land” i The Proposed Nordic Saami Convention. National and International Dimensions of Indigenous Property Rights, Hart publishing, Oxford 2013 s. 177 – 205.

  “Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? – sett i lys av Finnmarkskommisjonens mandattolkning” i Lov og Rett, vol. 51, 10/2012 s. 612–631. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn – og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning” i Tidsskrift for eiendomsrett, vol. 8 3/2012 s. 153–183.

“Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway” in Yearbook of Polar Law, Vol. 4, 2012. ISBN13: 9789004233966

“Samerett og samiske rettigheter i Norge” i Juss i Nord: Hav, fisk og urfolk (T. Henriksen og Ø. Ravna, red.), Gyldendal 2012 s. 148–173.

“The protection of Sámi People’s language, culture and way of life in Norwegian Constitution and other legislation”Cahiers d’Anthropologie du droit, 2011-2012 : Le statut des peuples autochtones : A la croisée des savoirs. Karthala 2012 ISBN 978-2811107628. s. 265-280.

“Retten til domstoler med kvalifikasjoner i samisk rett” i Kritisk Juss vol. 37, 4/2011 s. 219-242.

“The Finnmark Act 2005 Clarification Process and Trial ‘Within a Reasonable Time'” [post publication – fulltekst] Nordic Journal of Human Rights vol. 29, 2-3/2011, s. 184–205, ISSN 1891-8131.

Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen” i Lov og Rett vol 50, 8/2011, s.472–490. ISSN 0024-6980pap, ISSN 1504-3061online.

“The Process of Identifying Land Rights in parts of Northern Norway: Does the Finnmark Act Prescribe an Adequate Procedure within the National Law?” in Yearbook of Polar Law, vol 3, 2011, s. 423 – 453. ISBN13: 9789004210776.

“Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene” i Historisk tidsskrift, bind 90, 2/2011, s. 189 – 212.ISSN 0018-263x.

“Rettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark” i Lov og rett, vol 50, 4/2011, s. 220–240. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen” i Lov og rett, vol 50, 4/2011, s. 213–219. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“Bruksordning av reindriftsrettigheter i utkast til ny jordskiftelov” i Kart og Plan, 1/2011 (71) s. 22-34. ISSN 0047-3278.

“Reindriften [i Nesseby kommune]: Historikk, arealbruk og rettsoppfatninger” i NIKU Oppdragsrapport 43/2011. Felt 2 Unjárgga gielda / Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen, s. 29–89.

Sedvanerettslige oppfatninger om arealbruk blant reindriftsutøvere [fulltekst], Diedut 2/2011. ISBN 978-82-7367-027 (sammen med Jan J. Olli) [kolofonside] [Omslag] [leder i “sagat” 05.07.11]
Lappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag” i Lov og rett, vol 49, 7/2010, s. 392–406. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder – Særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen i Finnmark” i Tidsskrift for Rettsvitenskap vol. 123, 3/2010, s. 464–504. ISSN 0040-7143.

“Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger” i Tidsskrift for Eiendomsrett (4) 2/2010 s. 29–69. ISSN: 1504-3495.

Правовая культура саамского общества в процессе укрупнения Северной Норвегии в период XIX – XXI вв (siste korrektur) [The position of Sámi legal culture during the enlargement of North Norway,19th to 21st century] i Evropeiskij Sever: problemy territorialnogo urpavlenija i razvitija, GUP “Solti, Arkhangelsk 2010 s. 110 – 122. ISBN 5-7536-0377-7.

“Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn” i Lov og Rett, vol. 49, 1–2, 2010, s. 27–46. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

”Saamelaisoikeus ja saamelaisten oikeudet Norjassa [Samerett og samiske rettigheter i Norge” i Kai Kokko (red.) Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta, Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi 2010 s. 199 – 223. ISSN 0788-7590 ISBN 978-952-484-373-7.

“Sámi Legal Culture – and its Place in Norwegian Law” i Rendevous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0840-1. s. 149-165.

”Hvordan skrive bedre rettsvitenskap” i Kritisk Juss, 4/2009 (35) s. 307-319. ISSN 0804-7375

”Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene” i Kart og Plan, 4/2009 (69) s. 205-215. ISSN 0047-3278

”Behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge” i Kart og Plan, 4/2009 (69) s. 225-235. ISSN 0047-3278

”Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene” (sammen med Arnulf Prestbakmo) i Øyvind Ravna (red.), Perspektiver på jordskifte, Gyldendal akademisk, Oslo 2009 s. 215–231. ISBN 978-82-05-39080-5.

”Skiftegrunnlaget i sameier” i Øyvind Ravna (red.), Perspektiver på jordskifte, Gyldendal akademisk, Oslo 2009 s. 284–310. ISBN 978-82-05-39080-5.

”Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen” i Jon Petter Rui (red.), Rettshjelp fra kyst til vidde. Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge 20 år, Gyldendal akademisk, Oslo 2009 s. 217–237. ISBN 978-82-05-39224-3.

”I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1?” i Retfærd 2/2009 (32) s. 24-45. ISSN 0105-1121.

”Kan reindriftssamenes bruks- og beiterett gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovens virkemidler?” i Tidsskrift for Eiendomsrett årg. 4/nr. 4/2008 s. 296–310. ISSN 1504-3495.

“Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn” i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 121, 4-5/2008 s. 561–579. ISSN 0040-7143.

“Kan bruksordning etter jordskifteloven skape tjenlige forhold i reindriftsområder” i Kart og Plan, 4/2008 (68) s. 249-254. ISSN 0047-3278

“Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?” i Retfærd 2/2008 (31) s. 26 – 57.

“Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker” i Kart og Plan, 4/2007 (67) s. 211-231. ISSN 0047-3278.

“Reindrift og jordskiftelovgivningen” i Areal og eiendomsrett, Ø. Ravna (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2007 s. 415 – 432.

“Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell” i Areal og eiendomsrett, Ø. Ravna (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2007 s. 483 – 510 (sammen med Magne Reiten).

“Ny reindriftslov er vedtatt som lov 15. jubi 2007 nr.40” i Kart og Plan, 3/2007 (67) s. 192. ISSN 0047-3278

“Den eiendomsrettslige utvikling i Tromsdalstindområdet: fra samisk allmenning via kirkegods til privat sameie”i NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget s. 411-426 (del XIII).

“Forvaltningspraksis, rettsoppfatninger og løsningsmodeller i konflikter mellom bufehold og reindrift i områder sør for Finnmark 1938-1978”i NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget s. 545-606. (del XVII).

“Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene” i NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget s. 607-726 (del XVIII).

“Recognition of Indigenous People’ Land Rights through Modern Legislation. The case of the Sami People in Norway” i legal empowerment – a way out of poverty (eds.: Mona Elisabeth Brøther and Jon-Andres Solberg), december 2006 issue 2 s. 65–89, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

”Ansvar for skade forårsaket av rein” i Lov og Rett vol 45, 3/2007 s. 171–184. ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online.

“Gjerdehold til støtte for vokteplikten – en sammenlikning av reglene for bufeholdere og reineiere” i Reindriftsnytt nr. 2 2007 (40[1]) s. 40 – 43.

”Reindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse” i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol 120, 1-2/2007 s. 220–251. ISSN 0040-7143.

“Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd” i Kart og Plan, 2/2007 (67) s. 88-100. ISSN 0047-3278

”Varierende rettsoppfatninger og strid om jordskifterettens kompetanse i bruksordning i reinbeiteområder” i Kart og Plan nr. 2 2006 (66) s. 94–97.

“Reinøyasaken: Tvist om beiterett i jordskiftesak” i Reindriftsnytt nr. 1 2006 (40) s. 40 – 43.

“”Finnelinja” – historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis” i Rangifer Report No. 10 (2005) s. 31 – 38 (også publisert i Rangifer 9 2004, s. 85 – 91).

“Avgjørelsesformene i jordskifteprosessen – med vekt på lovrevisjonen av 1998 og noen utilsiktede virkninger” i Kart og plan nr. 2 2005 (65), s. 87 – 97.

“Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag i Ot.prp. nr. 53 (2002 – 2003)” i Kart og Plan nr. 4 2005 (65) s. 224 – 228

“Oppfatningen av samiske reinbeiterettigheter som «tålt bruk» i jordskiftesaker” i Lov og Rett nr. 10 2005 (44) s. 602 – 619

Retten til jorden i Finnmark, samenes rettigheter og forslaget til Finnmarkslov” i Kritisk juss nr 2 2005 (31), s. 200 – 211.

”Forslaget til ’Finnmarkslov’ og bygdefolks rettigheter” i Kritisk juss nr 1 2004 (30), s. 35 – 57 (også publisert i Jus’t nr 2 2005 (13), s. 14 – 31.

“En sammenlikning av prosessforutsetninger i sivilprosessen og i jordskifteprosessen” i Kart og Plan 1 2004 (64) s. 20 – 34.

“Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettens oppgaver” i Kart og Plan nr 2 2004 (64), s. 82 – 90.

“Er reindriftsrettens karakter et hinder for at reindriftsutøvere kan kreve bruksordning? Synet på reindriftssamers arealrettigheter før og nå” i Per Christiansen (red.) Fra Driftssentralen til Teorifagbygget, Det juridiske fakultetet, Tromsø 2004 Skriftsserie nr. 61, s. 173 – 185.

“Can Land Consolidation Principles Improve the Land Use Situation in Reindeer Husbandry?” in Arctic Governance, Juridica Lapponica no 29, The Northern Insitute for Environmental and Minority Law 2004, s. 216 – 230.

“Eiendomsutforming og landskapsendring i det nordlige Spania – kan Galicias totusenårige landskap overleve det tredje årtusen” i Kart og Plan nr. 1 2003 (63), s. 47 – 56 (sammen med Per Kåre Sky).

”Rettsvern for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet – betydningen av dette i dag” i Kritisk juss nr 1-3 2002, s. 75-90.

”Jordutvisning og jordordning i Finnmark i et historisk perspektiv – med fokus på opprettelsen av jordskiftedomstolen”, i Kart og plan nr. 2 1999, s. 132 – 145, (vitenskapelig bedømt artikkel).

“Jordskiftearbeid i Finnmark gjennom 60 år” , i Kart og Plan nr. 2 1999, s. 157 – 166.

”Om jordreform og jordlovgivning i Russland – med fokus på jordreformen i Arkhangelsk fylke”, i Kart og Plan nr. 4 1996, s. 221 – 230.

Bokmeldinger/book reviews:

“Susann Funderud Skogvang: Samerett. 2. utg. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 332 s.” i Tidsskrift for rettsvitenskap, 1/2010 (123) s. 215-221.ISSN 0040-7143.
   
”Bokomtale: Finnmarksloven (Hans-Kristian Hernes og Nils Oskal (red.))” i Kart og Plan, 4/2009 (69) s. 249-251. ISSN 0047-3278

”Bokomtale: Ny utgave av Samerett (Susann F. Skogvang)” i Kart og Plan, 2/2009 (69) s. 127-128. ISSN 0047-3278

”Elina Helander; ”Samiska rättsuppfattningar”. Juridica Lapponica 30, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, Roavaniemi 2004 125 s” i Tidsskrift for rettsvitenskap 2–3 2006 s. 443–453.

”Samiska rättsuppfattningar (Sámi Legal Conceptions), Juridica Lapponica 30 Elina Helander; Roavaniemi, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, 2004 125 pages” i Acta borealia vol 23 no. 1/2006 s.81–90.

Kronikker o.a./feature articles:

“Kommisjon for fornorskning?” side 3 kronikk i Nordlys 19. februar 2010.

”Drama eller journalistikk på vidda” side 3 kronikk i Nordlys 23. desember 2009

”Dialog framfor konflikt” side 3 kronikk i Nordlys 23. september 2009 (sammen med Susann F. Skogvang).

”Hvorfor samiske rettigheter?” kronikk i Altaposten 19. september 2009 (sammen med Susann F. Skogvang).

”Hensynet til samisk kultur” side 3 kronikk i Nordlys 20. april 2009.

“Trenger Nord-Norge et juridisk fakultet?” side 3 kronikk i Nordlys 4. juni 2008.

“Retten til jorden i Finnmark” side 3 kronikk i Nordlys 11. mars 2005.

“Ny «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter” side 3 kronikk i Nordlys 16. februar 2004.

Innledninger o.a./introductions

Areal og eiendomsrett anmeldt av Esben Søbye i Dagbladet 1. mai 2008

“En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant” i Areal og eiendomsrett, Ø. Ravna (red.), Universitetsforlaget, Oslo 2007 s. 15 – 18 (sammen med Leiv Bjarte Mjøs).

”Innledning – Jordskifterettene er 150 år” i Øyvind Ravna (red.), Perspektiver på jordskifte, Gyldendal akademisk, Oslo 2009 s. 27–31. ISBN 978-82-05-39080-5.

(Artikler som er trykket i “Lov og Rett” og “Tidsskrift for rettsvitenskap” kan søkes opp i idunn.no )