Om prosjektet

Bakgrunn

De siste årene har åpen vitenskap fått gradvis mer oppmerksomhet i norske og internasjonale forskningsorganisasjoner. Temaet bakes inn i strategidokumenter, retningslinjer og forskrifter, og det får en stadig større plass i undervisning, veiledning og støttetjenester. I tillegg stiller flere og flere finansiører og forlag krav til åpenhet.

Parallelt med økt fokus på åpen vitenskap ser vi et økt fokus på forskningsintegritet, til dels grunnet manglende transparens i forskningen og for høy bruk av tvilsomme forskningspraksiser. Vi ser også et gryende fokus på sammenhengen mellom åpen vitenskap og forskningsintegritet, at førstnevnte handler vel så mye om etiske verdier som om tekniske løsninger og insentiver.

Ph.d.-kandidatene er neste generasjon med forskere. De bør få undervisning og veiledning på god forskningspraksis, som møter dem på deres nivå og som gjør dem rustet til å møte ulike krav og forventninger på en reflektert måte.

Prosjektet

Dette forskningsprosjektet er en flerinstitusjonell studie av forskningsintegritet og åpen vitenskap (åpen tilgang til publikasjoner og åpne data), med fokus på ph.d.-kandidater i Norge. Områdene utforskes hver for seg og i relasjon til hverandre. Gjennom å undersøke kunnskap, holdninger og normer tilknyttet disse områdene blant ph.d.-kandidater, har prosjektet som hovedformål å: 1. Forbedre undervisningstilbudet rettet mot ph.d.-kandidater. 2. Videre-/utvikle relevante støttetjenester på institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. 3. Bidra med empiriske data til forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Data samles inn gjennom fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse. Prosjektet ønsker å identifisere eventuelle ulikheter mellom deltakere basert på stadium i ph.d.-utdanningen, fagområde og type institusjon. Av den grunn samler prosjektet inn en begrenset mengde personopplysninger, som håndteres i tråd med gjeldende regelverk.

Prosjektet er godkjent av NSD, og har prosjektnummer 960709.

Tittel

Den engelske tittelen på prosjektet er Research integrity and open science: Knowledge, attitudes, and norms among PhD candidates i Norway. En allerede mye brukt kortform er utledet fra denne tittelen, RIOS-PHD.