Program og oppsummering Tromsø 2018

Kort oppsummering av Rom for aktive studenter 2018

Konferansen fant sted på UiT Norges arktiske universitet i Tromsø på den 29-30. november 2018.

Plenum dag 1

Dramastudenter fra lærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet sørget for en underholdende kickoff til konferansen.

 

Hans Antonsson (ordförande i nettverket Rum för lärande; Sverige) åpnet med å trekke lange linjer fra de klassiske universitetene til dagens utfordringer. Oppfordringen var klar: kollegiet av engasjerte undervisere er nødvendig for å drive fram endring. Samtidig er Antonsson en forkjemper for samspill mellom pedagoger, bibliotekarer, teknologer og bygg-perspektivet.

Professor David Matthes (Biology Teaching and Learning, University of Minnesota; USA) fulgte opp med en fortelling om et institusjonelt (på instituttnivå) skifte til undervisningsrom skreddersydd for gruppebasert læring. Dette var også en personlig fortelling fra en foreleser som ble regnet som god og engasjerende, og som likevel ikke vil gå bort fra studentaktive undervisningsformer nå som han har gjordt skiftet.

Ann-Thérèse Arstorp, PhD (Avdeling for videreutdanning og lærerutdanning, Utdanningsdirektoratet) trakk den mulige utviklingen lengre, ved å peke på mulig, framtidige læringsarealer og undervisers og studenters rolle i et slikt rom.

 

Lars Lomell (seksjonssjef, LINK – Senter for læring og utdanning,Universitetet i Oslo) trakk debatten inn på det praktiske sporet med sine erfaringer med å planlegge, bygge og endre rom for mer aktivitet.

Torstein Låg, førstebibliotekar, og Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis (Psykologi- og jusbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet) bygget videre på det praktiske og erfaringsbaserte, med sine opplevelser med å endre et emne og utnytte de mulighetene et tilrettelagt rom kunne tilby. De fortalte også hvor vanskelig det var å gjennomføre et studentaktivt undervisningsopplegg i et rom tilrettelagt for monolog.

Plenum dag 2

Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitet) startet dag to i samme spor som dag én avsluttet, med egne erfaringer med et studentaktivt undervisningsopplegg gjennomført i et tilpasset rom. Gjennom flere semestre kan Vikestad vise at et godt opplegg, med teknologisk og “romlig” støtte, kan ha dramatisk effekt på læringsutbytte.

Konferansen gikk så over i tre parallellsesjoner, for “Design og gjennomføring av undervisning”, “Teknologirike læringsomgivelser” og “Fysisk utforming av rom, bygg og eiendom”. Slik kunne hovedinnledernes innspill konkretiseres og knyttes tettere til et fagområde.

Design og gjennomføring av undervisning

Sesjonen startet med workshop med Jelena Larsen og Øystein Lund fra Result ved UiT Norges arktiske universitet. De hadde lagt opp et arbeid der deltakerne i grupper skulle få designe egne læringsrom, mer utgangspunkt i en kort gjennomgang av hvordan ulike design henger sammen med ulike måter å tenke pedagogikk på. De ca 60 deltakerne utgjorde 11 grupper, som hver presenterte sine romdesign på en skisse som ble hengt opp etter gruppearbeidet. Tilbakemeldingen på workshopen var god og det fungerte fint med vekslingen mellom forelesning og gruppearbeid.

I sesjonens del 2, fikk vi presentert hvordan NTNU har arbeidet målrettet med å utvikle sine aktive læringsrom, fra Tonje Mogstad Høivik og Gabrielle Hansen. De viste også til teori om sammenhengen mellom måten rom designes på og de læringsaktiviteten som rommet stimulerer til, og pekte på at dagens utdanning krever en rekke ulike typer rom. Spesielt i denne sesjonen, var at de på NTNU har vært opptatt av å utvikle bruken av rommet gjennom et prosjekt, der både administrasjon og fagfolk har vært involvert. Bakgrunnen var at det koster mye å utruste teknologirike læringsomgivelser og at de erfarte at det var et behov for å stimulere fagmiljøene til å utnytte disse bedre. Sesjonen bidro godt til å vise hvilke administrative og utviklingsmessige grep som trengs for å lykkes med å få til god bruk av teknologirike læringsrom.

Den siste delen av sesjonen var delt på to bidrag. Først viste Werner Farstad og Helge Fredriksen fra UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik og Bodø, hvordan de har arbeidet for å samkjøre undervisning der de har deltakere fra begge stedene. Undervisningsopplegget baserer seg på omvendt undervisning, og gjorde studentaktive læringsformer til den viktigste aktiviteten når de møtte studentene. De viste eksempler fra hvordan de arbeidet med ulike verktøy og arbeidsformer, som nettmøter, forum, Canvas m.fl. og delte erfaringer om hva som må være på plass for at et slikt opplegg skal kunne fungere.

Avslutningsvis fikk Øystein Lund igjen slippe til med en kort presentasjon av hvordan man kan sørge for økt studentaktivitet også i mer tradisjonelle læringsrom, slik som auditorier. Her fikk vi demonstrert flere verktøy som kan brukes for å systematisk innhente respons fra studentene, selv om vi ikke har mulighet til å organisere for mer studentaktive arbeidsmåter. Vi fikk se noen eksempler på interaktive “tavler” der studentene kan bidra med utsagn og spørsmål, på quiz-verktøy m.m. som alle enkelt lar seg bruke med mobiltelefoner.

Teknologirike læringsomgivelser

Tommy Kristiansen (prosjektingeniør, Caverion) presenterte foreløpige erfaringer med AV over IP, som er en ny teknologi som kan benyttes på aktive læringsklasserom. AV over IP gjør det mulig å dele bilder mellom gruppesoner og lærersonen. Hovedutfordringen med AV over IP så langt er at boksene snakker ikke med hverandre selv om dokumentasjonen tilsier det.

Etterpå var det omvisning, både fysisk og digitalt. Noen tok turen til Teorifagbygget for å se på det første aktivt læringsklasserom som ble bygd ved UiT. Andre gikk til Medisin og helsebygget på et rom der UiT prøver ut AV over IP. Digitale omvisninger foregikk på auditoriet med VR-briller (virtual reality). De digitale omvisningene er tilgjengelig på konferansens nettside.

Fredrik Haugdal og Magnus Sæternes Lian (Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU) viste frem de nylig oppussete læringslokaler til NTNU. Det største er R2 med plass til 160 studenter og mangekilometer med kabling mellom alle sonene. NTNU investerer stort i innovative læringslokaler – vi forventer enda flere spennende prosjekter fra NTNU i årene framover.

Nils Johan Lysnes (Seksjon for digitale utdanningstjenester, UiT Norges arktiske universitet) ga en overblikk på romløsninger ved UiT erfaringer fra utvikling av disse. UiT jobber mot standardisering av romtyper, for eksempel, møterom, seminarrom, grupperom og aktive læringsrom. Aktive læringsrom ved UiT startet med FutureLab i 2010/2011, og oppfordringen videre er å involvere fagmiljøene sterkere i oppbygging og bruk av disse.

Andreas Holkestad, June Neverdal, Andreas Vestå og Elisabeth Olafsen (FutureLab, UiT Norges arktiske universitet) er studentansatte ved Instituttet for lærerutdanning og pedagogikk. De beskrev hvordan de jobber mot instituttet for å øke digital kompetanse. De har hatt fokus på programvarer som bidrar til økt læring og kan anvendes på flere fag og nivå. Geoguessr er bare én av mange!

Elizabeth Armstrong (Didaktisk digitalt verksted, Universitetet i Stavanger) er en studentassistent som jobber på et aktiv læringsklasserom med mange bruksområder. DDV har mange teknologiske duppedingser som kan brukes i skolene for å engasjere studenter i sin egen læring. For eksempel, programmer en Sphero til å komme seg gjennom en bane – her må man litt matematikk!

Fysisk utforming av rom, bygg og eiendom

Tengel Aas Sandtrø (Avd. eiendom, OsloMet – storbyuniversitet) gikk inn på konkrete prosesser knyttet til planlegging, bygging, evaluering og skalering av ulike romtyper. Hvordan involvere brukere for å bygge de riktige arealene vektlegges i prosessen. Fokus er på campusutvikling som tilrettelegger for aktive studenter både i undervisningssituasjoner og i egen læring, de uformelle læringsarealene.

Andreas Robertsen (Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet) gikk nærmere inn på brukermedvirkning, både det positive sidene, utfordringer og metoder. Men også de begrensninger den faglige siden møter når en byggeprosess allerede er i gang med en profesjonell utbygger som har fokus på leveranse innen tid og budsjett.

Sivilarkitekt Anna Schei (Eggen Arkitekter) fortalte fra bygging av pilotprosjekter ved NTNU. Fokus var på planlegging – med stort rom for ulike idéer – for å komme fram til den optimale løsningen. Dette er rom som skal være referanserom for NTNU når campus flyttes, bygges om og til dels får helt nye bygg.

Bård Støfringsdal (faglig leder for akustikk, COWI) presenterte utfordringer og muligheter, og ikke minst valgene vi står overfor, når vi skal skape den optimale akustikken. Optimal i forhold til en bruk og et behov, som vil variere avhengig av om vi skal bygge for at all lyd skal gå fra en foreleser til en sal, eller om lyden bør gå fra et vilkårlig punkt i salen og nå alle andre.

Plenum

Vi samlet oss i plenum for å få studentenes innspill som en avrunding, og som et fremadrettet blikk som kunne ta oss videre fra Hans Antonssons innledning første dag.

Tonje Nilsen (Utdannings- og forskningsansvarlig, Studentparlamentet, UiT Norges arktiske universitet) gav en sterk apell til å satse på undervisningsformer som kan passe for ulike studenter. Ikke alle lærer optimalt på samme måte, og flere og mer aktiviserende undervisningsformer kan hjelpe studentene.

Aleksander Lyngstad (kontaktlærer, Bardufoss ungdomsskole) kunne som tidligere studentansatt ved FutureLab, UiT, fortelle om opplevelsen det var å komme ut i arbeidslivet med kompetanse som er alt for sjelden. Gjennom arbeidet i et teknologirikt miljø, med rom som tillot mange ulike undervisnings- og læringsformer har Lyngstad en kompetanse som er langt bredere enn forelesninger i auditorier ville gitt. Oppfordringen var klar: Dette er veien å gå for universiteter og høgskoler.

 

Konferanseprogrammet

Dag 1: 29. november 2018

12.00 – Lunsj og registrering på MH-bygget, UiT i Tromsø

13.00 – Ettermiddagens program begynner

13.00 Velkommen til konferansen Programkomiteen MH Store Aud
13.10 Dramainnslag om aktiv læring Mari Gullner Klasbu
Mia Malen Jensen
MH Store Aud
13.20 Med hjerte for god utdanning Wenche Jakobsen MH Store Aud
13.30 Rom for aktiv læring – erfaringer fra ulike perioder Hans Antonsson MH Store Aud
14.15 Pause
14.30 Erfaringer fra University of Minnesota David Matthes MH Store Aud
15.00 Hvorfor lage Fremtidens Klasserom på lærerutdanningen? Ann-Thérèse Arstorp MH Store Aud
15.30 Pause
15.50 Erfaringer med prosjekter for ombygging av arealer til aktive flerbruksarealer Lars Lomell MH Store Aud
16.20 Erfaringer fra bruk av UiTs FutureLab i et innføringsemne på psykologi Torstein Låg
Rannveig Grøm Sæle
MH Store Aud
16.50 Takk for i dag, vi sees i kveld! Programkomiteen MH Store Aud

17.00 – Dagens program avslutter

TeachMeet og middag på torsdag kveld

19.00 Middag og TeachMeet Kystens hus, 2. etg, Stortorget 1

Vi kommer til å lage et kveldsarrangement på torsdag.

TeachMeet er en måte å dele erfaringer og gode ideer på, gjennom korte framlegg, på 2 eller 5 minutter. Framleggene skal presentere et verktøy eller en erfaring eller en ide som er konkret, og deltakerne kan melde seg til flere korte framlegg. Mer informasjon om påmelding til TeachMeet kommer. At metoden kalles TeachMeet må ikke skremme teknologer eller byggetekniske eksperter til å tro at dette kun omhandler pedagogiske tips. Alt som er relevant for konferansens tverrfaglige fokus, vil vi gjerne ha fram i TeachMeet’en.

Etter TeachMeet kan vi arrangere en sentrumsnær gåtur for å se etter nordlyset, dersom vær og forhold tillater det.

Dag 2: 30. november 2018

09.00 – Dagens program begynner

09.00 Velkommen til dag 2 Programkomiteen MH Store Aud
09.10 Erfaringer fra bruk av OsloMet sin ProLab i helsevitenskapelige fag Kari Gerhardsen Vikestad MH Store Aud
09.30 Pause/forflytning til parallellsesjoner

Parallellsesjoner

Design og gjennomføring av undervisning

09.45 Bruk av rommet for å understøtte studentaktive og kreative arbeidsmåter Øystein Lund
Jelena Larsen
MH Aud 3, MH2 U10.308, MH U7.113
10.30 Pause/forflytning
10.45 Interaktive læringsarealer: samarbeid for bedre læring Gabrielle Hansen
Tonje Mogstad Høivik
MH Aud 3
11.30 Felles lunsj Lysgården
12.30 Samkjøring av undervisning for campus, fjerncampus og nettstudenter, praktiske erfaringer Werner Farstad
Helge Fredriksen
MH Aud 3
12.55 Interaksjon i store auditorier – alternativer til håndsopprekking Øystein Lund MH Aud 3
13.15 Pause/forflytning til MH Store Aud MH Store Aud

Teknologirike læringsomgivelser

09.45 Teknologi som brukes på undervisningsrom Tommy Kristiansen MH Store Aud
10.10 Prøv selv! Omvisning aktive læringsklasserom MH Store Aud, TEO 1.241, MH2 U9.308
10.30 Pause/forflytning
10.45 Tekniske erfaringer fra innovative læringsarealer ved NTNU Fredrik Haugdal
Magnus Sæternes Lian
MH Store Aud
11.10 Praktiske, tekniske og administrative utfordringer knyttet til design og implementering av aktive læringsrom Nils Johan Lysnes MH Store Aud
11.30 Felles lunsj Lysgården
12.30 Studentene i lærerrollen Andreas Holkestad
June Neverdal
Andreas Vestå
Elisabeth Olafsen
MH Store Aud
12.55 Fremtidens klasserom ved UiS Elizabeth Armstrong
Magnus Krøger Evensen
John Arne Gaard Nilsen
MH Store Aud
13.15 Pause/forflytning til MH Store Aud MH Store Aud

Fysisk utforming av rom, bygg og eiendom

09.45 Gjennomtenkte rom: Forarbeid og etterarbeid når vi bygger noe annerledes Tengel Aas Sandtrø MH Aud 9
10.10 Byggeprosjekter, brukerstøtte og kompetanse på intern virksomhet og utfordringer man støter på i arbeidet Andreas Robertsen MH Aud 9
10.30 Pause/forflytning
10.45 Arkitektens råd Anna Schei MH Aud 9
11.30 Felles lunsj Lysgården
12.30 Gode lydforhold i rom for læring – bygningsmessige tiltak og design av lydanlegg Bård Støfringsdal MH Aud 9
13.15 Pause/forflytning til MH Store Aud MH Store Aud

13.30 – Oppsummering i plenum

13.30 Studentenes behov for og krav til aktiv læring Tonje Nilsen MH Store Aud
13.45 Overføringsverdi? Fra studentansatt på Futurelab til lærer på ungdomsskolen Aleksander Lyngstad MH Store Aud
14.10 Stå på videre! (Og hva Diku kan gjøre for å hjelpe) Trine Kofoed MH Store Aud
14.25 Takk for nå! Programkomiteen MH Store Aud

14.30 – Dagens program avslutter