10th North American Caribou Workshop

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200400797-9

Økonomiske støtte til deltakelse på 10th North American Caribou Workshop

Bakgrunn

Jeg deltok i mai dette år på 10th North American Caribou Workshop (NACW), samt møtte reindriftskoordinator Greg Finstad ved University of Alaska, Fairbanks. Min deltakelse på konferansen og møtet ble støttet økonomisk av Nordisk Organ for Reindriftsforskning, Senter for samiske studier (ref.nr 200400797-9) og Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet (ref.nr 200304685-11/AJA/422). Rapportering til dere om bruk av midler og faglige gevinster av besøket skjer herved.


Drøfting

NACW er en konferanse som holdes hvert 3 år, hvor store deler av ekspertisen innen forskning på rein møtes. Dette året fant konferansen sted i Girdwood, Alaska. Konferansen er tverrfaglig, selv om hodevekten av foredragene omhandlet biologiske problemstillinger. Jeg presenterte på konferansen en poster med tittel: “Estimation of jaw shape and dental wear of reindeer using modeen geometric morphometrical methods” , hvor også professor Rolf A. Ims, professor Nigel G. Yoccoz, begge ved Universitetet i Tromsø, samt professor Øystein Wiig ved Universitetet i Oslo er medforfattere. Posteren omhandlet bruk av nye metoder vi for tiden utvikler for statistisk analyse av bl.a tannslitasje hos rein. Tannslitasje antas å være en viktig komponent i alderdomseffekter hos hjortedyr, men målinger av denne har til nå stort sett vært basert på enkle målinger av tannhøyder. Vår poster presenterte en mer omfattende analyse av form, og ble mottatt med interesse av miljøer som jobber med de samme problemstillingene. Posteren har også bidratt til initiering av samarbeid med Universitetet i Oslo, et samarbeid som er planlagt utvidet i framtiden.

Jeg benyttet også tiden i Alaska til å møte Greg Finstad ved Universitetet i Alaska, Fairbanks (UAF). Finstad koordinerer samarbeid mellom forskning og reindrift i Alaska. I den forbindelse har Finstad med medarbeidere utarbeidet tverrfaglige kurs på lavere og høyere grad som omhandler amerikansk reindrift. Jeg har i høst vært med på å utvikle og undervise kurset NAB-2002 Fedrift, reindrift og planteproduksjon i nordlige områder, som er en del av programmet Arktisk Naturbruk og Landbruk (ANL). Vi diskuterte under møtet ulike problemstillinger innenfor reindrift i Skandinavia og Amerika, innholdet i de ulike kursene, og mulighetene for å gjøre nytte av innholdet av hverandres undervisning. Vi diskuterte løst også muligheter for eventuelle temaer ved studentutveksling i framtida. Møtet har bidratt til å øke samarbeidsmulighetene mellom Universitetene i Alaska og Tromsø (se vedlegg). Som et resultat av vårt foreløping uformelle samarbeid har allerede student fra UAF vært over for å diskutere muligheter for en eventuell fordypningsoppgave innen veterinærmedisin, samt deltatt i feltarbeid innenfor økologi i Finnmark.

Konklusjon

Jeg har hatt stor faglig nytte av å delta på 10th NACW, med tanke på videre arbeid med mitt PhD-prosjekt. Samtidig har jeg hatt stort utbytte av å møte Greg Finstad (UAF) for å diskutere undervisning og framtidig samarbeid i forbindelse med mitt pliktarbeid, noe som også vil komme Universitetet til gode. Jeg takker derfor dere så meget for midlene som gjorde reisen og oppholdet mulig.

Vennlig hilsen
Rolf Rødven

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , . Bookmark the permalink.