Effekt av oppvarming på beiteplanter

Rapport fra Sunna Pentha,
Samisk institutt, Universitetet i Tromsø

Prosjekt 200104097-50

Økonomisk støtte til prosjektet “Effekt av oppvarming på beiteplanter i Finnmark.”

Målsettingen i mitt hovedfagsprosjekt var å undersøke effekt av en eksperimentell temperaturøkning in situ på vekst og næringsinnhold i beiteplanter for rein. Eksperimentet ble gjennomført på sommerbeiter for rein på Magerøya og ved Halkkavarre i Porsanger i Finnmark.

Temperturen ble økt ved hjelp av små drivhus som er utviklet av The International Tundra Experiment (ITEX). ITEX er et sirkumpolart forskningsprosjekt med målsettingen å undersøke effekt av global oppvarming på nordlig og arktisk vegetasjon. For å unngå effekt av beiting av større dyr ble oppvarmingskamrene og tilhørende kontrollruter inngjerdet på begge lokalitetene.

Planter ble høstet gjennom hele sommeren 2000. Innsamlet materiale ble tørket, veid og til sist analysert for næringsinnhold i løpet av høsten 2000 og våren 2001.

Hovedfagsoppgaven ble ferdigstilt høsten 2002 og endelig eksamen ble avholdt 29. august 2002.

Foreløpige resultater fra prosjektet ble presentert i en poster på Nordisk Organ for Reinforskning sitt møte i Kaamanen i juni 2001.

I september 2002 ble resultater fra hele hovedfagsprosjektet presentert i en poster på en konferanse arrangert av Human Impact on Birch Ecosystems (HIBECO) i Narsassuaq på Grønland.

Faglig sett har det vært meget nyttig for meg som hovedfagsstudent å delta på de to konferansene hvor jeg har fått møte forskere og studenter som studerer store beitedyr, nordlig vegetasjon, interaksjonen mellom beitedyr og vegetasjon og effekt av klima på disse systemene. Jeg er også svært takknemlig for at Senter for samiske studier ved å bevilge reisestøtte via strategimidlene har gjort det mulig for meg å delta på disse møtene.

Link til oppgaven i BIBSYS

This entry was posted in Communication, Master and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.