Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40

Økonomisk støtte til prosjektet
“Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Jeg ble tildelt kr 10 000, for deltakelse på 11th North American Caribou Workshop (NACW), som fant sted i Jasper, Canada, 23.-27. april. Under konferansen presenterte jeg en poster: Rødven, R.; Ims, R.A.; Yoccoz, N.G. (2006) Spatial density-dependent effects on body mass and reproductive investment in semi-domesticated reindeer in Finnmark, Norway. Posteren omhandlet hvordan variasjon i tetthet mellom ulike reinbeitedistrikt i Finnmark påvirker vekt, drektighet, fosterutvikling og allokering av energi i reproduksjon hos rein. Posteren fikk mye god feedback og er under omskriving til artikkel for publisering i internasjonalt tidsskrift. I tillegg møtte jeg også John Nagy fra Canada under møtet for å diskutere en artikkel vi skriver sammen om hvordan innførsel av en ny parasitt påvirker populasjonsdynamikken hos moskus på Banks Island. Dette arbeidet er snart klart for innsending til et internasjonalt tidsskrift.

Etter avtale med Senter for Samiske Studier, så brukte jeg gjenværende beløp av reisestøtten til deler av utgiftene ved et møte i Lyon Frankrike, med klauvdyrsforskere fra Frankrike, England og Norge. Møtet var lagt opp med presentasjoner av PhD-studenters arbeid, men utvidede diskusjoner i etterkant. Jeg holdt en presentasjon med tittelen: Spatial density-dependent effects on body mass and reproductive allocation in semi-domesticated reindeer in Finnmark, Norway. Presentasjonen omhandlet foreløpige resultater av hvordan aldersspesifikke responser i livshistorie hos reinsimler endrer seg ved varierende miljøbetingelser. Jeg fikk mye nyttig tilbakemelding på presentasjonen, noe som vil bli tatt hensyn til når dette gjøres om til en artikkel.

Jeg har også fått støtte hos dere i forbindelse med feltarbeid (kr 15 000). Disse midlene har gått med til innsamling av prøver i en reinflokk i Nordland. I denne flokken undersøker vi hvordan alderdomsprosesser endres i forhold til tidligere livshistorie hos reinsimler. Vi gjennomførte første feltarbeidsrunde 3.-5. november og vil gjenta dette en til to ganger til i løpet av perioden november – januar. Dette prosjektet har pågått i tre år, og etter innsamling av data i år, så vil vi starte opp analysene av dette.

Jeg har også tidligere mottatt støtte fra dere for overnevnte feltarbeid, samt feltarbeid i Finnmark, i forbindelse med mitt PhD-studium. Resultater fra dette har blitt bearbeidet underveis og følgende to artikler fra mitt PhD-arbeid har blitt publisert eller er under publisering.

Rødven, R.; Yoccoz, N.G.; Ims, R.A. & Wiig, Ø. (2006) Assessing dental wear in reindeer using geometric morphometrical methods Rangifer 26(1) pp. 29-33.

Fauchald, P.; Rødven, R.; Bårdsen, B.-J.; Langeland, K.; Tveraa, T.; Yoccoz, N.G. & Ims, R.A. Escaping parasitism in the selfish herd – age, size and density-dependent warble fly infestation in reindeer Oikos In press

Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke dere så mye for den økonomiske støtten jeg har mottatt. Verken reiser eller deler av feltarbeidet ville vært mulig uten denne.

Vennlig hilsen

Rolf Rødven

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.