International Congress on Circumpolar Health

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, Stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-4

Økonomisk støtte til deltakelse på kongressen:
“International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada.

Ketil Lenert Hansen and his son

Ketil Lenert Hansen and his son

11.-16. juli 2009 deltok jeg (og sønnen min) på kongressen: “International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada. Konferansen samlet 600 forskere, helsearbeidere og representanter for urfolk fra Canada, Grønland, Danmark, USA, Russland, Norge, Sverige, Island, Finland og andre land som er interessert i circumpolar helse – for å dele forskning relatert funn. Den nesten ukelange seansen tok for seg helse og velvære for urfolk i nordområdene i det circumpolare området gjennom hovedtalere, workshops, informasjons sessions, sosiale aktiviteter, parallelle sesjoner med forskningspresentasjoner fra både etablerte og unge forskere og diverse nettverksmøter. I tillegg var kongressen en oppsummering av det internasjonale polaråret (IPY), et forskningsinitiativ som finner sted hvert 50-år. Tema som ble tatt opp på kongressen spente over hele det vitenskapelige spektrer fra samfunnsvitenskap til medisin. Mer utfyllende informasjon, bildearkiv og oppsummering av kongressen finnes her.

Mitt bidrag til konferansen var gjennom å holde et foredrag, der jeg presenterte mine forskningsfunn fra de siste tre artiklene jeg har arbeidet med. Foredraget hadde overskriften: “Ethnic discrimination among the Sami population in Norway”. I dette foredraget presenterte jeg først SAMINOR-studien, som er en helse- og levekårsundersøkelse blant samer, kvener og nordmenn i områder der det bor mellom 5-10 % samer i følge folketellingen i 1970 (se link for grunnlagsartikkel om studien). Videre presenterte jeg mine funn om etnisk diskriminering og mobbing blant samer i Norge (link til artikkel) og jeg avsluttet foredraget med å presentere hvordan etnisk diskriminering er assosiert med selv-rapportert helse (se link for artikkel). Foredraget ble godt mottatt og jeg fikk fruktbare tilbakemeldinger som har vært nyttig for meg i sammenskrivningen av PhD-graden.

I tillegg til at jeg holdt fordrag på kongressen ble jeg valgt inn som representant i styret for “The International Union for Circumpolar Health” (IUCH), med flest stemmer fra deltakerne på kongressen. For nærmere informajon om denne organisasjonen kan dette finnes på deres hjemmeside .

Foruten om å holde foredrag og bli valgt inn som representant i IUCH deltok jeg på diverse nettverksmøter og var sekretær på møtet: “GENERAL ASSEMBLY OF NORDIC SOCIETY FOR CIRCUMPOLAR HEALTH (PREVIOUS: NORDIC SOCIETY OF ARTIC MEDICINE)”

Deltakelsen på konferansen ble muliggjort av reisestøtte fra Samisk senter og jeg vil herved benytte anledningen til å takke for den økonomiske støtten jeg fikk.

Les avhandlingen på Munin

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.