Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200700333-35

Rapport fra Ph.d prosjektet:
“Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”.

Det ble søkt om støtte fra Senter for samiske studiers strategimidler til dekning av utgifter til feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”. Med et aktørorientert perspektiv og en fenomenologisk tilnæringsmåte, var det opprinnelige fokuset hvordan individer og grupper i lokalsamfunn og brukergrupper i Finnmark begrepsfester og presenterer sedvanebruk og annen bruk av natur som grunnlag for rettigheter ovenfor Finnmarkskommisjonen. Med utgangspunkt i Tim Ingolds teoretiske begreper “livelihood” og “dwelling” ønsket jeg å rette søkelyset mot aktørenes praktiske engasjement i bruk av naturen og hva slags “affordances” denne utgjør for brukerne, altså hva det er naturen “tilbyr” brukerne av den, slik det forhåpentligvis kunne komme til utrykk i et diskursivt forløp der saker ble framstilt ovenfor kommisjonen.

Finnmarkskommisjonen har ikke blitt satt sammen og trådt i kraft etter intensjonene i Finnmarksloven. I påvente av at Finnmarkskommisjonen skulle begynne sitt arbeide i januar 2006, har imidlertid flere lokalsamfunn, bygdelag og siidaer med store forhåpninger lansert krav om bruks og eiendomsrett og ønsker om egenforvaltning av sine områder gjennom media. Deriblant er Badje Deanu siida. Der har jeg gjort feltarbeid i april/mai og i september og skal tilbake på flere kortere opphold i løpet av våren 2008. Dataene dreier seg om siidaens krav om rettigheter slik de forankrer den i lokal- og regional samisk historie og hvordan de arbeider for å skape et nytt levedyktig forvaltningsnivå, siiaden.

Da jeg tok til med feltarbeidet, ble en ny organisasjon lansert i Alta. Denne har navnet EDL forkortelse for Etnisk og demokratisk likeverd. I utgangspunktet var dette en organisasjon som skulle arbeide mot privatisering av Finnmarksvidda og for å sikre allmenhetens tilgang til naturressursene. Dette syntes jeg var såpass interessant at jeg valgte å inkludere EDL som en del av min forskning. Jeg var derfor tilstede under et folkemøte 10. mai der organisasjonen ble lansert samt at jeg foretok flere intervjuer med medlemmer i organisasjonen i september i år. EDL har i den tiden de har virket, vært svært synlige i den offentlige diskurs omkring Finnmarksloven. Da jeg skal intervjue flere medlemmer i organisasjonen utover våren 2008, velger jeg foreløpig ikke presentere noen analyser av data.

Min forskning går altså ut på å sammenligne to gruppers vidt forskjellige forståelse av Finnmarksloven, etnisitet og historie og hvilke konsekvenser dette skal eller kan få for framtidens Finnmark. Dette gjelder spørsmål som etnisitet og konflikt, individuelle vs. kollektive landrettigheter og den praktiske forvaltningen av land og vann i Finnmark.

This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.