Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200501253-2

Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.”

Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske grupper i Nord-Troms i jernalderen (Kr.f. – ca. 1000,- e.Kr.). Fra et perspektiv med utgangspunkt i den norrøne jernalderen, skal det rettes søkelys mot samhandlingsmønstre og interaksjon mellom ulike etniske grupper. Samtidig skal det norrøne i Nord-Norge problematiseres ved å stille spørsmålet “hvorfor norrønt” på samme måte som man har stilt spørsmålet “hvorfor samisk” – noe som i liten grad har vært gjort tidligere.

Det søkes å kartlegge og undersøke jernalderlokaliteter i Nord-Troms hvor det befinner seg både typiske norrøne strukturer som gravhauger og nausttufter, og typiske samiske strukturer som hellegroper og gammetufter. Etter en bred sammenligning med materialet i tilgrensende og lignende områder, samt en grundig analyse av alt fremkommet og tilgjengelig relevant materiale, vil det forhåpentligvis være tilstrekkelig grunnlag for å fortolke eventuelle etniske relasjoner i de aktuelle periodene.

Feltarbeid i Nord-Troms I

Feltarbeid i Nord-Troms I

Nyere teori utviklet omkring etnisitet/identitet og materiell kultur søkes anvendt som ledetråd når det gjelder både strategi, metode og fortolkningsarbeide. Prosjektet som startet opp i 2004 forventes å bli fullført høsten 2008.

I løpet av våren og sommeren 2004 ble det gjennomført befaringer på aktuelle lokaliteter i undersøkelsesområdet med sikte på utvelgelse av strukturer for nærmere undersøkelser i 2005. Da mye av dette er strandnære kulturminner som nausttufter og hellegroper, ble det anvendt strandlinjedatering for å angi en grov maksimums-datering til den aktuelle perioden (yngre jernalder). Søknad om tillatelse til forskningsgraving sommeren 2005 ble sendt Riksantikvaren, og det ble gitt dispensasjon fra kulturminneloven til utgraving på to lokaliteter på Haugnes på Arnøy i Skjervøy kommune.

Det ble søkt om og innvilget strategimidler på kr 20.000,- fra Senter for samiske studier til dekning av kost, losji og transport av feltarbeidere i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene på Haugnes. Undersøkelsene ble utført i periodene 17.07.05 – 29.07.05 og 31.07.05 – 12.08.05. Deltakere i første periode var arkeolog Kristine Orestad Sørgaard fra Universitetet i Oslo, bachelorstudentene Toril Bjørkmo, Anna McLoughlin og Vegard Kaasen Engen fra Universitetet i Tromsø samt undertegnende. I andre periode deltok bachelorstudentene Yassin Karoliussen, Tone Merete Øverby og Gøran Stensrud, alle ved Universitetet i Tromsø samt undertegnende.

Feltarbeid i Nord-Troms II

Feltarbeid i Nord-Troms II

Det ble foretatt utgravinger i 4 hellegroper, ei nausttuft, en gravhaug og ei mulig gammetuft.. I hellegropene ble det funnet rikelige mengder med trekull samt spekkbetong. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i nausttufta, men det ble funnet trekull i forskjellige nivåer, slik at mulighetene for dateringer av eventuelle bruksfaser skulle være til stede. Innholdet i gravhaugen viste seg å være fjernet og den synes å ha vært benyttet som avfallsdeponi gjennom de siste hundre år. Det ble allikevel funnet trekull og beinmateriale som vil kunne brukes til å tidfeste når den ble konstruert. Det ble i alt oppsamlet 553 trekullbiter fordelt på 56 prøver fra de to lokalitetene. 19 av disse prøvene er treslagsbestemt og vil med det første bli sendt til laboratorier i Trondheim og New Zealand for radiologisk datering. I tillegg til trekullprøvene er det katalogisert 33 gjenstandsfunn, de fleste fra gravhaugen.

Uten støtten fra Senter for samiske studier har det ikke vært mulig å gjennomføre de arkeologiske utgravingene, og jeg er svært takknemlig for bidraget.

This entry was posted in PhD and tagged , , , , . Bookmark the permalink.