Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein

Rapport fra Anders Hamnes, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, Avdeling for Arktisk Biologi, Med Fak, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200601873-21

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein”
Bakgrunn:

Samisk Senter tildelte meg 10 000,- strategimidler. Beløpet i sin helhet skulle benyttes til spesifiserte analyser i forbindelse med mitt mastergradsprosjekt. Denne rapporten vil redegjøre for anvendelsen av de tildelte midlene.

Redegjørelse:

Av søknadssummen på 10 256,- ble jeg tildelt kr 10 000.- til gjennomføring av analyser knyttet opp mot mitt mastergradsprosjekt “Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein”. De resterende kostnader knyttet til mitt mastergradsprosjekt er dekket av midler fra prosjektet “Småskala produksjon av krisefôr til rein og manipulering av vomma – nye muligheter for lokal verdiskapning innen reindriften”, som er finansiert av Reindriftens Utviklingsfond. Dette prosjektet er ledet av Prof. Monica A. Sundset ved Avdeling for Arktisk Biologi.

Den kommersielle produksjon av pelletert fór til drøvtyggere skjer i dag i stor skala, og bruken av slikt fór har økt betraktelig i reindrifta med de ekstrautgifter dette medfører. Gress dyrket i Nord-Norge er av svært god kvalitet og kan fremstilles på en slik måte at det tilfredsstiller reinens behov. Dette prosjektet har som målsetning å fremstille et pelletert fór til rein basert på lokale råvarer som et supplement eksisterende pellet som finnes tilgjengelig i dag. Kjemi og næringsverdi varierer i disse pelleterte fórtypene, men dette fóret er generelt kostbart og ved transport over grensene tillegges det høye tollavgifter. Kommersielt fór som inneholder “fremmedstoffer” kan dessuten endre smak og lukt på reinkjøttet, noe som kan skade markedsføringen av “Arktisk” reinkjøtt som et “rent”, økologisk, høy kvalitets delikatesse produkt, med et stort potensial for å gi økt lokal verdiskapning. Det er svært viktig at reinkjøttet ikke blir betraktet på samme måte som storskala industriell matproduksjon lik den man finner i Europa, Australia og Amerika.

Det ble sommeren 2004 høstet gress på en blandingseng med primært timotei (85%) og innslag av engsyre og engmarikåpe i et forsøksfelt på Liland i Evenes Kommune. Gresset ble høstet på et tidlig vekststadium, og deretter pelletert. Kjemiske analyser av gresspelleten viser at den består av 12.9% råprotein, 13.2% vannløselige karbohydrater, 27.7% cellulose, 26.2% hemicellulose, 2.1% lignin, og 2.6% eterekstrakt. Den produserte pelleten ble våren 2006 evaluert som fór til rein i kontrollerte dyreforsøk ved Avdeling for Arktisk Biologi, Universitet i Tromsø der fordøyelighet og fôrinntak ble dokumentert. Vi ønsket å undersøke om tilsetning av molasse med høyt innhold av lettløselige karbohydrater kan øke fordøyelighet og inntak av fôret. Kjemiske analyser av fôr og feces (fiber, lettløselige sukker, fett og proteiner) som det er søkt om midler til, ble gjennomført høsten 2006. Kostnadene knyttet til analysene er delvis dekket ved bruk av strategimidlene fra Samisk Senter. Databehandlingen av analysene foregår fortsatt, så det er vanskelig å trekke noen endelig konklusjon av forsøket. Preliminære data viser imidlertid at lokalprodusert pellet egner seg godt til reinfôr.

Konklusjon:

Midlene tildelt fra Samisk Senter har bidratt til at omfattende kjemiske analyser har kunne gjennomføres, i forbindelse med mitt mastergradsprosjekt; “Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein”.

Jeg takker Samisk Senter for økonomisk støtte, i forbindelse med mitt mastergradsprosjekt; “Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein”. Resultater fra prosjektet vil bli oversendt Samisk Senter umiddelbart etter avslutningen av min mastergradsoppgave.

Med vennlig hilsen

Anders Hamnes

Les avhandlingen på Munin

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , . Bookmark the permalink.