Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-35

Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier

Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene ble benyttet til arkivstudier i Oslo. Jeg besøkte både Riksarkivet, Fiskeri- og kystdepartementets arkiv og Rettshistorisk samling. Fokuset for disse studiene har vært rettsspørsmål og kyst- og fjordområdene i samiske områder.

Hos Riksarkivet arbeidet jeg videre med Fiskerigrensesaken, og så særlig på Per Hovdas utredning om navn på fiskegrunner. Hovda gir uttrykk for at navn på fiskegrunnene talte for privat rett til fiskeplassen. Det var imidlertid bare norske navn på disse fiskegrunnene. Hovda uttrykker at “nordmennene trengde sjøfinnane som heldt til ute ved havet undan og inn i fjordane, og sette sine namn på lokalitetane ute ved havstrandi etterkvart som dei drog havstrandi inn under sitt interesseumråde”. Hovda antydet også at det fins fornorskede samiske navn på fiskegrunner.

Et interessant funn ved studiene av FKDs arkiv var antallet klagesaker i forbindelse med innføringen av fartøykvoter for torsk i kystfisket i 1990. En rekke klager kom fra sjøsamiske områder. Flere av klagene inneholdt interessante opplysninger om hvordan fisket har vært utøvet og avhengigheten av det helt kystnære hjemmefisket. Det er på det rene at de sjøsamiske fiskerne kom dårlig ut ved innføringen av fartøykvoter, men det var ukjent for meg at omfanget av klagesakene var så vidt store. Etter 1990 oppnådde Sametinget å bli fast høringsinstans ved fartøykvoteendringer, og det var gledelig å se at tinget standhaftig har arbeidet for sjøsamiske rettigheter.

Hos Rettshistorisk samling (RS) fikk jeg anledning til å gjennomgå professor Knut Robberstads eget forskningmateriale, herunder omfattende arkivmateriale fra Nord-Norge, i forbindelse med utredningen til Fiskerigrensesaken. Robberstads familie har donert dette materialet til RS. At nærhetsprinsippet ble forvaltet i Finnmark på 17- og 1800-tallet var nyttig informasjon som jeg tar med meg videre i min forskning.

Arkivstudiene ble muliggjort gjennom reisestøtten fra Samisk senter og jeg vil herved benytte anledningen til å takke for den økonomiske støtten jeg fikk.

Med vennlig hilsen

Susann Funderud Skogvang

This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.