Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Rapport fra Pål Vegar Storeheier
Prosjekt 200104097-36

Økonomisk støtte til prosjektet “Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark – delprosjekt: sesongmessige endringer i produksjon og opptak av flyktige fettsyrer i vomma til rein.”

Jeg takker herved for midlene som prosjektet ble tildelt i 2002 (NOK 17 800,-). I løpet av vinteren 2002 (mars) ble det gjennomført forsøk hvor transporten av natrium og energirike flyktige fettsyrer over vomveggen til rein ble målt.
Tilsvarende forsøk ble også gjennomført sommeren 2001 (juli). Flyktige fettsyrer produseres av bakterier i vomma til rein under mikrobiell fordøyelse av beiteplanter og dekker ~70% av det daglige energiforbruket til reinsdyr. Forsøkene viste at transporten av flyktige fettsyrer over vomveggen var koplet (indirekte) til transporten av natrium. Videre viste forsøkene at vomveggen til rein er mer effektiv til å ta opp næringsstoffer om vinteren enn om sommeren til tross for at overflatearealet i vomma er redusert om vinteren. Denne økte transportkapasiteten var knyttet til endringer i kvaliteten til beiteplantene mellom sommer og vinter. Kunnskap om hvordan reinens evne til å ta opp næringsstoffer og dermed også å utnytte de tilgjengelige ressursene varierer med sesong er nødvendig for å kunne forstå reinens behov gjennom året.

De tildelte midlene ble i henhold til opprinnelig søknad delvis benyttet til å finansiere transport av fem forsøksdyr fra Kautokeino til forsøksstasjonen ved Universitetet i Tromsø (Avdeling for Arktisk Biologi), samt til å finansiere en faglig reise til København hvor de endelige resultatene fra prosjektet ble gjennomgått av to av de ledende forskerne i verden på transport av næringsstoffer over tarmveggen til drøvtyggere. Turen til København var derfor viktig for å kvalitetssikre resultatene våre. Resultatene fra prosjektet er nå sammenfattet i et manuskript som nylig er innsendt for publisering til Journal of Comparative Physiology B.

Med vennlig hilsen

Pål Vegar Storeheier

Les oppgaven på Munin

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.