Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200601873-12

Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Feltarbeid i Vest-Finnmark I

Feltarbeid i Vest-Finnmark I

Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2006 utgjør en del av min mastergradoppgave i studiet Arktisk naturbruk og landbruk, retning nordlig vilt- og naturressursforvaltning. Midlene ble brukt i forbindelse med feltarbeid sommeren 2006.

Målsetningen for dette prosjektet er å finne ut hvilke kriterier reindriftsutøvere legger til grunn for å vurdere kvaliteten på et sommerbeite, og drøfte om denne kunnskapen kan integreres som en del av fremtidige beiteklassifiseringer i forvaltningen. For å få en innsikt i hvordan forvaltningsinstitusjoner kategoriserer reinbeitedistrikter skal jeg gå en grundig gjennomgang av litteraturen som knyttes til beitebruk. I tillegg vil jeg undersøke dokumenter og statistikker fra forsknings – og forvaltningsinstitusjoner for å finne ut hvordan forvaltningen kategoriserer sommerbeiteområdet. Dokumentasjon om reineieres tradisjonelle kunnskaper fins ikke i litteraturform og det er derfor nødvendig med feltarbeid som består av samtaler og intervju av reineiere. Jeg vil sammenligne intervjuresultatene med litteratur om forvaltningspraksis og finne ut om det er likheter eller ulikheter i de ulike perspektivene. Videre vil jeg drøfte hvorvidt reindriftsutøvernes metoder eller tradisjonell reindriftssamisk kunnskap for å vurdere beitene kan bidra til integrerte forvaltningsmetoder som involverer brukere og dermed kan bidra til mer forståelse og aksept for beslutninger knyttet til reintall og beitebruk.

 

Feltarbeid i Vest-Finnmark II

Feltarbeid i Vest-Finnmark II

Feltarbeidet sommeren 2006 gikk ut på intervju og samtale med reindriftsutøvere i distrikt Lakkonjarga. For å få en mer detaljert informasjon om landskapet og beiteområdet var befaring og observering av området også nødvendig. Sommerbeiteområdet ble observert og befart sammen med reindriftsutøvere med god kjennskap til distriktet. Jeg følte at jeg fikk en god oversikt over områdene i distriktet og hvordan reineiere kategoriserer de ulike type beiteområdene i distriktet.

Strategimidlene dekket blant annet reise, kost og losji, fotoapparat og diktafon. Støtten fra Senter for Samisk studier gjorde det mulig å gjennomføre feltarbeidet noe jeg er svært takknemlig for.

Les avhandlingen på Munin

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *