Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200400797-17

Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”

Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes å ta form: i løpet av de to siste tusenårene f.Kr. Det arkeologiske materialet vitner om at innlandet i Finnmark blir tatt mer intensivt i bruk nettopp i denne perioden. Innlandsområdene, som i moderne tid representerer “samiske kjerneområder”, har vært viet svært liten forskningsfaglig interesse fra arkeologer.

Innlandsområdene er heller ikke systematisk registrert med hensyn til kulturminner. Det er derfor generelt lite og dårlig kunnskap om kulturminner i innlandet, deres alder og kulturhistoriske kontekst. Gjennom prosjektet blir utvalgte områder systematisk registrert for å få et inntrykk av hva en kan forvente å finne. Det er lagt opp til omfattende prøvestikking og datering av organisk materiale fra strukturene som blir funnet. Det blir foretatt utgravninger i utvalgte kulturminner. Siden lite er kjent om den eldste kulturhistorien i innlandsområdene, blir også en pollenprøve fra Øvre Pasvik analysert. Resultatet av analysen vil gi viktig informasjon om så vel klimatiske forhold som menneskelig påvirkning av vegetasjonen gjennom forhistorien. Pollenanalysen vil dermed bli et viktig supplement til det arkeologiske datamaterialet.

I løpet av årets feltsesong (noe begrenset p.g.a. fødselspermisjon), ble det foretatt utgravning av en tuft i Øvre Pasvik, og det ble gjennomført mindre registreringer og prøvestukket etter trekull i tufter og på boplassområder i Karasjok, Tana og Sør-Varanger kommuner. Det ble registrert kulturminner og kulturminnetyper som ikke tidligere har vært påaktet, og som mest trolig kan tidfestes til perioden 2300 f.Kr. – 300 e.Kr. Årets feltarbeid har gitt et godt empirisk grunnlag for prosjektet.

Det ble søkt om midler til å dekke deler av pollenanalysen (total kostnadsramme 70.000,-) og et antall trekulldateringer. Det ble innvilget 10.000,- for 2004, som jeg har valgt å bruke til å dekke første delanalyse av pollenprøven fra Øvre Pasvik. Uten midlene fra Senter for samiske studier ville det ikke vært økonomisk mulig å få utført pollenanalysen.

Analysen utføres av statsstipendiat, botaniker Helge Irgens Høeg. På grunn av tele i bakken da analyseprøven ble tatt, foreligger bare ca. ½ myrprofil for analysering, totalt 168 cm. Den nederste delen vil bli hentet ut i løpet av neste barmarkssesong. I en foreløpig rapport skriver Høeg at han har preparert 29 prøver fra myrprofilen, og 25 er foreløpig analysert. En prøve fra nederste del av profilen er datert til 4445 – 4300 f.Kr. Den foreliggende serien dekker dermed de siste ca. 6500 årene. De foreløpige analysene viser flere tegn til klimatiske variasjoner og menneskelig påvirkning gjennom dette tidsrommet, både i form av trepollen, trekullstøv og pollen av beiteindikatorer. Analysene støtter opp under mitt inntrykk basert på det foreløpig begrensete arkeologiske materialet, av at Øvre Pasvik var i omfattende bruk av mennesker omkring 4500 f.Kr., for så å bli forlatt og først flere tusen år senere igjen bli tatt i bruk i mer omfattende grad. Det må foretas ytterligere analyser og dateringer før et sikrere analyseresultat kan legges fram. De foreløpige resultatene virker svært lovende for å kunne kaste lys over kulturhistoriske endringer og framveksten av samisk etnisitet omkring 2300 f.Kr – 300 e.Kr.

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Researcher and tagged , , , , . Bookmark the permalink.