Garnfisketerminologi

Rapport fra Trond Are Anti,
Samisk institutt, Universitetet i Tromsø

Prosjekt 200104097-35

Økonomisk støtte til prosjektet
“Garnfisketerminologi – drivgarnfiske, fiske med stormasket stågarn og fiske med fiskestengsel”.
Innledning
Senter for samiske studier tildelte våren 2002 strategimiddel for hovedfagsoppgaven. Midlene ble søkt for å dekke utgiftene for feltarbeidet. Dette er en rapport for bruken av de tildelte midlene. I denne rapporten vil jeg først beskrive bakgrunnen, temaet og problemstillingen for hovedfagsoppgaven. Der etter vil jeg gi en kort beskrivelse av opplegget i feltarbeidet og videre arbeid for hovedfagsoppgaven.

Bakgrunn og problemstilling for hovedfagsoppgaven
Temaet for hovedfagsoppgaven er buođđun, som er den samiske termen for stengselsfisket, i Tanavassdraget. Buođđun i Tanavassdraget er svært spesiell i Sápmi, og det har opp gjennom tida utviklet en rik terminologi. I dag er det nesten bare eldre mennesker som behersker dette fagspråket og bruker det mens de driver buođđun. Med denne hovedfagsoppgaven ønsker jeg å bidra med å samle inn materialet for buođđun og få beskrevet dette nå mens dette fisket ennå utføres av personer som kan prosessen og terminologien.

I hovedfagsoppgaven vil jeg besvare følgende:

  • Beskrive prosessen for buođđun og beskrive leksemene for buođđun semantisk.
  • Beskrive den semantiske strukturen for leksemene i buođđun

Feltarbeid
Feltarbeidet for hovedfagsoppgaven ble gjennomført sommeren 2002. Jeg brukte forskjellige metoder for innsamling av data fra feltarbeidet. Før jeg dro på feltarbeid, så hadde jeg en forberedelsesfase. Jeg måtte tilegne meg generell viten om buođđun. I og med at jeg innsamlet data om prosessen for buođđun og for den semantisk beskrivelse av leksemene for buođđun, så måtte jeg kjenne til de enkelte delene i buođđu og deres funksjoner og vite hva hovedprinsippet for buođđu var. Dette grunnlaget bidro til at jeg fikk en grundigere forståelse for prosessen og også hadde jeg grunnlag til å vurdere informasjonen fra feltarbeidet.

I forbindelse med feltarbeidet, så intervjuet jeg 7 personer som driver med buođđun og som har drevet med dette siden barndommen. For innsamling av data, så benyttet jeg meg av deltakende observasjon, både styrt- og fri intervju og uformelle samtaler. I forbindelse med deltakende observasjon, så var jeg med informantene når de har satt opp buođđu, når de flyttet den, og når de tok opp garnene. I forbindelse med observasjonene, så spurt jeg dem f.eks. om hva de forskjellige utstyrene de bruker kalles for og jeg ba dem også å beskrive hva de gjorde mens de jobbet. Intervjuene ble gjennomført både hjemme hos informantene og ved elvebredden. Noen ganger lot jeg informantene fortelle fritt om buođđun. Andre ganger styrte jeg intervjuene ved å f.eks. be dem om å beskrive redskapene eller forklare noen termer.

Fokuset under feltarbeidet var å få beskrevet prosessen for buođđun og få beskrevet leksemene for buođđun semantisk. I forbindelse med feltarbeidet, fikk jeg observert hele prosessen for buođđun og jeg lærte grunnprinsippet for buođđun.

Hovedfagsoppgaven
Dataene fra feltarbeidet vil være grunnlaget for hovedfagsoppgaven.

Teorigrunnlaget for den semantiske strukturanalysen er teori om leksikalsk relasjon og –konfigurasjon, taksonymi og meronymi. Modell for den semantiske analysen er hyponymi og meronymi. Identifiseringen og defineringen av de meronymiske systemene i buođđun er en like sentral del av arbeidet som identifiseringen og defineringen av de taksonymiske systemene. Framstillingen blir i overveiende grad basert på semantisk analyse som gjelder semantikken i leksemene for buođđun, identifisering og definering av de forskjellige (og til dels overlappende) semantiske feltene og termenes taksonymiske relasjoner innen disse semantiske feltene. Alle termene for buođđun fra feltarbeidet blir først samlet og sjekket mot eksisterende litterære kilder. Teorien som er nevnt ovenfor er utgangspunktet i analysen. Den utvikles og presiseres (og kanskje kritiseres) under forskningsprosessen.

Avslutning
Hovedfagsoppgaven min er under arbeid. En grundigere rapport for hovedfagsoppgaven vil være tilgjengelig etter at hovedfagsoppgaven er ferdig.

Link til oppgave i BIBSYS

This entry was posted in Master and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.