Studiereise til Grønland

Rapport fra Anna Rita Spein, doktorgradsstudent, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200300843-6

Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland

Isfjell sett fra båt, foto: Anne C. Silviken

Isfjell sett fra båt, foto: Anne C. Silviken

Vi gjør oppmerksom på at alle bilder i denne rapporten er tatt i forbindelse med oppholdet på Grønland. Fotograf er Anne C. Silviken. Bildene har ingen tilknytning til forskningsprosjektet “Ung i Nord”.

Undertegnede mottok kr. 12,000,- til prosjektet “Ung i Nord: Etnisitet, psykisk helse, problem atferd og bruk av rusmidler blant ungdom i Nord-Norge” fra Samisk senter.

Midlene ble primært søkt for deltakelse på ICCH 12 konferansen; International Congress on Circumpolar Health i Nuuk, Grønland som ble avholdt 10-14. september 2003. International congress on Circumpolar health blir avholdt hver 4. år, og har fokus på helse- og levekår blant urfolk og andre grupper bosatt i Arktiske områder.

Undertegnede som holder på med doktorgrad på rusbruk blant samisk og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge deltok med to muntlige framlegg av egen forskning samt med en poster presentasjon som omhandlet henholdsvis forekomst og faktorer forbundet med røyking og drikking blant samisk og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge.

Fjell utenfor Nuuk, foto: Anne C. Silviken

Fjell utenfor Nuuk, foto: Anne C. Silviken

Selve oppholdet på Grønland var del av en større studiereise som omhandlet rus og selvmords problematikk på Grønland. Undertegnede og forsker kollega/psykolog Anne Silviken hadde på forhånd søkt midler fra ulike eksterne instanser. I tillegg til midler fra Samisk senter mottok vi kr. 10.000,- fra ICCH11 fondet ved Hålogalandssykehuset i Harstad, kr. 10.000,- kr fra Samisk psykiatrisk ungdomsteam i Karasjok og ca. kr. 9000,- fra Senter for samisk helseforskning i Karasjok.

Undertegnede jobber også klinisk som assistentlege ved Samisk psykiatrisk ungdomsteam (PUT) i Karasjok. PUT`s arbeidsområde er ungdom i alderen 15 til 30 år med rus- og/eller selvmordsproblematikk, og server primært samisk ungdom bosatt i de 5 kommunene som inngår i forvaltningsområdet for samisk språk i Finnmark (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana og Porsanger).

Båttur over Isfjorden, foto: Anne C. Silviken

Båttur over Isfjorden, foto: Anne C. Silviken

Vårt formål med studieturen var å oppsøke fagfolk og institusjoner som jobbet med rus og selvmordsproblematikk blant Inuitter. Undertegnede og kollega Anne Silviken besøkte Illulissat, en by med underkant av 5000 innbyggere som ligger i nordvest Grønland og på samme breddegrad som Karasjok. I Ilulissat møtte vi fagfolk på det lokale sykehuset, alkoholklinikk, politistasjonen, fengslet, barnehjemmet og forebyggelses konsulenten i Ilulissat kommune. I hovedstaden Nuuk, besøkte vi Dronning Ingrids Hospital, og psykiatrisk avdeling der. I tillegg besøkte vi også fagfolk som jobbet ved Grønland Statistikk, samt forebyggelseskonsulenter (innen bl.a. røyking, alkohol, rusmidler og selvmord) som jobber ved PAARISA (Direktoratet for Sundhed), som er ligger under det Grønlandske hjemmestyret.

Hovedfokus i våre samtaler med de fagpersoner, både klinikere og forskere, som vi møtte var i tillegg til det rent faglige, også hvordan grønlandsk språk og kultur blir brukt i behandlingen av rusproblematikk og psykiske lidelser.

Fiskere ved kaia, foto: Anne C. Silviken

Fiskere ved kaia, foto: Anne C. Silviken

Våre opplevelser og erfaringer basert på denne studieturen til Grønland er blitt gitt i form av internundervisning på 4 timer i form av et torsdagsseminar ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok. En forkortet presentasjon er også gitt til Sametingets ansatte som jobber med helsespørsmål.

Undertegnede takker Samiske studier for økonomisk støtte. Studieturen til Grønland har gitt undertegnede enn større forståelse om omfanget og utbredelsen av rus- og selvmords-problematikk blant andre urfolk.


Ekstern link:

Senter for samisk helseforskning

This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.