Studiereise til Grønland II

Rapport fra Anne C. Silviken, doktorgradstipendiat, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200300843-3

Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland.

Hund og isfjelll, foto: Anne C. Silviken

Hund og isfjelll, foto: Anne C. Silviken

Vi gjør oppmerksom på at alle bilder i denne rapporten er tatt i forbindelse med oppholdet på Grønland. De har ingen tilknytning til forskningsprosjektet om rus og selvmordsproblematikk.

Kollega Anna Rita Spein og undertegnede søkte om økonomisk støtte til deltakelse på ICCH 12 (International Congress on Circumpolar Health) konferansen i Nuuk, Grønland september 2003, samt hospitering i Ilulissat i forhold til rus- og selvmordsproblematikk.

Fisk til tørk, foto: Anne C. Silviken

Fisk til tørk, foto: Anne C. Silviken

Undertegnede deltok på ICCH12 konferansens i Nuuk i tidsrommet 9. – 14. september. Konferansens hovedfokus var helserelatert problemstillinger blant befolkningsgrupper i ulike arktiske strøk. Under konferansen hadde undertegnede en oral presentasjon knyttet til eget doktorgradsarbeid. Temaet var “Suicidalbehavior among Sami and Norwegian adolescents in North-Norway”.

Hospiteringen i forhold til rus og selvmordsproblematikk, ble i all hovedsak gjennomført i Ilulissat i tidsrommet 1. – 7. september. Ilulissat ligger i Diskobukten og har i underkant av 5000 innbyggere. Byen ligger på samme breddegrad som Tromsø og Karasjok, og ligger med andre ord i den arktiske delen av Grønland.

Båttur fra Illullisat til Nuuk: foto: Anne C. Silviken

Båttur fra Illullisat til Nuuk: foto: Anne C. Silviken

Forekomsten av selvmord i Grønland er generelt høy, men der som andre steder i arktiske strøk er det enkelte bygder og byer som er hardere rammet enn andre. Ilulissat er et av stedene i Grønland som i løpet av de siste 25 årene har hatt mange selvmord og det er spesielt blant unge menn. I tidsrommet 1971 -2001 har totalt 132 personer tatt sitt eget liv, og det var særlig på slutten av 1980-tallet at forekomsten av selvmord var høy. I løpet av de siste 10 årene kan det se ut som om selvmordsratene har stabilisert seg. I Grønland er det igangsatt flere ulike selvmordsforebyggende tiltak. I all hovedsak er det PAARISA, Direktoratet for Sundhed, Hjemmestyret, som har ansvaret for å drive dette arbeidet.

Huset vi bodde i: foto: Anne C. Silviken

Huset vi bodde i: foto: Anne C. Silviken

Under oppholdet i Ilulissat oppsøkte vi ulike institusjoner og fagpersoner som arbeider innenfor feltene rus- og selvmordsproblematikk. Det ble avlagt besøk på det lokale sykehuset, på Qaqafikk – alkoholklinikk, det lokale politiet og fengselsvesenet, sundhedsmedhjelperen på den lokale barne- og ungdomsskolen, ansatte på det lokale barnehjemmet, samt konsulenten som driver med selvmordsforebygging i Ilulissat kommune.

I etterkant av konferansen i Nuuk ble det gjennomført besøk på PAARISA, Direktoratet for Sundhed som ligger under det Grønlandske Hjemmestyret. PAARISA arbeider forebyggende blant annet i forhold til røyking, alkoholbruk, kjønnsykdommer, uønskede svangerskap og selvmord. På Dronning Ingrids Hospital ble det avlagt besøk på den psykiatriske avdelingen.

Isfjell i ettermiddagssol foto: Anne C. Silviken

Isfjell i ettermiddagssol foto: Anne C. Silviken

Bakgrunnen for å oppsøke de ulike instansene var for å få innblikk i særtrekk ved rus- og selvmords problematikken i Grønland samt omfang av problematikken. I møte med de ulike fagpersonene og instansene var spørsmål knyttet til tilrettelegging i forhold til Grønlandsk kultur i behandling av rus- og selvmords-problematikk et sentralt tema. På bak grunn av de opplysningene som ble gitt, syntes det generelt å være lite fokus på og bevissthet omkring denne problemstillingen. Dette skiller seg klart fra virksomheten til for eksempel BUP/PUT-Karasjok, hvor institusjonen har et klart ønske og målsetting om å tilrettelegge behandlingstilbudet til de samiske brukerne.

Tre jenter på Grønland

Tre jenter på Grønland

I etterkant av oppholdet på Grønland har Anna Rita Spein og undertegnede laget en fire timers presentasjon som ble gitt som internundervisning ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) i Karasjok den 23. oktober. Deler av presentasjonen vil også bli gitt til ansatte ved helseavdelingen i Sametingets i forbindelse med at de skal på befaring på Senter for samisk helseforskning 4. november.

Oppholdet på Grønland var svært innholdsrikt og lærerikt, og det ble knyttet faglige kontakter både i forbindelse med hospiteringen og på ICCH-12 konferansen. Vi er veldig takknemlige for all den økonomiske støtten vi har mottatt.

Med vennlig hilsen

Anne C. Silviken

Ph.D-student/psykolog


Ekstern link:

Senter for samisk helseforskning

This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.