Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø.

Prosjekt 200300843-7

Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur”

Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” fikk våren 2003 tildelt kr 10.000,- til feltarbeid. En tredjedel av dette ble brukt til en ekskursjon til Karasjok og Kirkenes i juni, en tredjedel til ekskursjon til Oslo i november, og den siste delen vil benyttes til å oppsøke utstillingen A Land Shared i Inari i desember.

I Karasjok fikk jeg adgang til De Samiske Samlingers magasiner, omvisning og verdifull hjelp fra Irene Snarby, som er konservator og leder for kunstavdelingen. I tillegg til en gjennomgang og fotografering av verk i magasinet, oppsøkte jeg og Snarby uteskulpturer samt kulturlandskapet Ássebákti. Oppholdet i Karasjok var viktig, både for det empiriske arbeidet og for å få et innblikk i bredden i den samiske kunstsamlingen og -utøvelsen. Ekskursjonen innbefattet også deltakelse på Migration-seminaret i Kirkenes 12.-13.06.03. Seminaret besto av foredrag, workshops og en større kunsthappening i Lokk-stallen, og var en del av kunstprosjektet Migration. Dette er organisert av Pikene på broen, og er finansiert som en del av 10års-markeringen av Barentssamarbeidet. Målet er å synliggjøre kunst i Barentsregionen gjennom utstillinger, seminarer og workshops i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Ekskursjonen til Oslo er lagt til 19.-22.11.03. Her skal jeg oppsøke arbeider av Iver Jåks i så ulike institusjoner som Oslo kommunes kunstsamlinger, Rikshospitalet, Museet for Samtidskunst og Stortinget. Jeg skal også delta på konferansen Perspektiver på Pierre Bourdieus kultursosiologi, som er tema for den kunsthistoriske forskningsdagen 2003 ved avdeling for kunsthistorie, IAKK/UiO. Bourdieus kultursosiologi er sentral i mye av dagens kunsthistorieskrivning, og er viktig for forståelsen av den kunstneriske produksjonens og resepsjonens rolle i samfunnet, samt spillereglene innen kunstfeltet. Jeg finner dette svært relevant for mitt prosjekt.

I desember vil jeg bruke resten av midlene til å oppsøke utstillingen A land shared i det samiske museet Siida i Inari, Finland. Utstillingen viser samtidskunst av ulike finsk-urgiske folk i nordområdene. Det multikulturelle og nomadiske perspektivet er svært interessant som en pendant til den tradisjonelle vestlige kunstforståelsen, og jeg mener utstillingen vil kunne bidra til å utvide min horisont her. Faren for eksotisering og etnifisering av kunsten er velkjent, men mitt ståsted som vestlig forsker er fortsatt problematisk om jeg ikke kan oppleve kunst i ulike kontekster.

I tillegg til ovennevnte ekskursjoner og teoretiske studier, har jeg tidligere deltatt på Iver Jåks-seminaret i Tromsø (nov 02), og undersøkt skulpturer i Jåks-utstillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum (des 02). I juni deltok jeg på Sigurd Bergmann-seminaret ved UiTø, der problemstillinger vedrørende hans tekst om samisk kunst ble diskutert. I høst har jeg oppsøkt Migration-utstillingen Tales of Passage på det samiske museet Ajjtte i Jokkmokk, sett på seide-figurene der, samt på Tromsø Museum, og gjort et lengre intervju med Iver Jåks.

Prosjektets videre gang er en fortsatt bearbeiding av innsamlet materiale og litteratur, samt beskrivelser og tolkning av utvalgte kunstverk. Jeg har brukt mye tid på å bevisstgjøre meg mitt ståsted, samt sett på hvordan tilnærmingen til samisk kunst har vært og er i dag. Skrivearbeidet og videre studier av kunsthistorisk og -sosiologisk teori, vil skje parallelt i løpet av vårsemesteret 2004. Prosjektet ventes avsluttet høsten 2004. Uten midlene fra Senter for Samiske Studier ville min problemstilling neppe vært mulig å forfølge på en god måte.

Les oppgaven på Munin

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Communication, Master and tagged , , , , . Bookmark the permalink.