Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200700333-24

Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter for samiske studier i år 2007 utgjør en del av min mastergradoppgave i studiet Arktisk naturbruk og landbruk, retning nordlig vilt- og naturressursforvaltning. Midlene ble brukt i forbindelse med feltarbeid i 2007.

Målsetningen med oppgaven er å se på om å slakte kalv er en mer lønnsom måte å produsere kjøtt på i reindriften i mitt reinbeitedistrikt enn alternativet å slakte 1-åringer (varit). Da vil jeg se på forskjellige momenter både økologisk og økonomisk i forhold til disse to slaktestrategier, deriblant kjøttprodukjson, kalveproduksjon og inntekt.

Jeg har i dette prosjektet valgt å benytte meg av rein til 3 reineiere i mitt sommerbeitedistrikt. Av disse har jeg registrert og veid 60 simler med kalv, derav halvparten er eksperimentiell gruppe og andre halvparten av simlene er kontroll gruppe. Av disse 60 kalv tas halvparten ut til slakt som kalv, mens resterende kalv er påsett til neste år. Videre arbeid med de gjenlevende 60 simler og 30 kalv er at disse veies førstkommende vår (2007). Påfølgende høst registreres det om disse simler har kalv eller ikke, samt hvor mye av årskalv har overlevd, og hvor disse blir solgt og slaktet. Av dette vil jeg da ha følgende data:

  • Levende vekt simler høst 06 og vår 07
  • Slaktevekt halvparten av kalv, samt deres økonomiske verdi.
  • Levende vekt kalv til påsett høst 06 og vår 07.
  • Slaktevekt og økonomisk verdi av overlevd årskalv levert til slakt.
  • Produksjon påfølgende år til alle registrerte simler.

Ut fra overnevnte data vil jeg da altså se om jeg kan komme frem til om det er noen sammenheng mellom uttak av kalv til slakt og om dette fører til høyere produksjon for disse simlene, samt at jeg sammenligner den økonomiske verdien av kalveslakt og slakt av 1-åringer.

Jeg vil takke Samisk senter for tildeling av strategimidler til mitt prosjekt. Disse midlene er benyttet til leie av utstyr som behøves i forbindelse med veiing av rein ute i felt.

Link til avhandlingen på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.