Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll
Prosjekt 200400797-23

Økonomisk støtte til prosjektet
“Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid i Kyst-Finnmark. En studie med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.”

Beskrivelse av prosjektet:
Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskysten. Sentralt i disse står de sk. “mangeromstuftene”, et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer, eller med innganger fra et rom til et annet.
I tillegg preges disse kulturmiljøene av et stort mangfold av andre lite undersøkte kulturminnetyper som røyser, steinlegninger, graver, groper, fangstinnretninger og tufter/tuftefelt av svært varierende form. Prosjektet har både en kulturhistorisk og en forvaltningsmessig målsetning. Den kulturhistoriske er å forsøke å forstå de sosio-kulturelle og økonomiske prosesser som har skapt de spesielle tuftekompleksene og de rike kulturmiljøene som de inngår i.

En sentral hypotese er at mangeromstuftene og “kompleksiteten” i kulturlandskapet er et resultat av den intensiverte kontakten mellom samene og andre etniske grupper i eldre historisk tid. Den forvaltningsmessige målsetningen er å skape et bedre grunnlag for forvaltning og vern av disse kulturmiljøene. Utvikling av kunnskap om kulturminnenes alder, funksjon og kulturhistoriske kontekst samt synliggjøre historiske sammenhenger mellom dem, vil her være av vital betydning. I dette inngår også aktivering av lokal kunnskap og engasjement, og prosjektet har derfor til hensikt å utvikle teknikker for formidling og dialog mellom lokalbefolkning, forskning og forvaltning.

Om utgravingene 2004. Vi mottok 15000,- fra Senter for samiske studier. Årets utgravinger er en fortsettelse av utgravinger og registreringsarbeid som har pågått i 2001, 2002 og 2003 Utgravingene i år varte fra 02.-20. august, og ble utført av Professor Bjørnar Olsen, dr. art. stipendiatene Jørn Erik Henriksen og Elin Myrvoll, ph. d. Stud. Colin Amundsen (USA), Professor Przemyzlav Urbanczyk og hans ph. d. studenter Katazyna Skrzynska og Dariuz Wyczolkowski, alle fra Polen. I tillegg utførte dr. Krzysztof Misiewicz fra Polen geomagnetiske undersøkelser på lokalitetene for om mulig å danne et bilde av steinvegger, ildsteder og lignende under torva utenfor sjaktene vi har undersøkt.

Analysene av utgravingsreultataen pågår, men det er allerede klart at vi har funnmateriale og konstruksonsdetaljer som hittil ikke er dokumentert fra nordnorsk mellomalder (vårt materiale daterer seg innenfor perioden 1200-1600 e.Kr.) Vestlige “norrøne” trekk er funnet i lag med trekk som ellers er vanlige i østlige, “karelske” og russiske kontekster. I tillegg finnes funnmateriale som er kjent fra samiske boplasser på Nordkalotten fra perioden.

Det er derfor mye som tyder på at mangeromstufter er kommet til i en tidlig fase av øket “multikulturell” kontakt som følge av at samiske områder innlemmes i større, overregionale økonomiske og kulturelle systemer i det nordlige Europa i mellomalderen. Mangeromstuftene kan være nøkkelsen til større forståelsen av disse prosessene, ikke minst i forhold til hvordan samiske samfunn møtte de nye muligheten og utfordringene som åpnet seg.

Vi kunne ikke ha gjennomført utgravningene uten støtte fra Senter for samiske studier, og er takknemlige for støtten.

This entry was posted in PhD and tagged , . Bookmark the permalink.