Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll
Prosjekt 200104097-46

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.”

Kort presentasjon av resultater fra feltarbeid 2002
Befaringsfeltarbeidet ble utført i løpet av våren 2002, og varte i en uke (uke 22). Deltagere var Jørn Erik Henriksen, Bjørnar Olsen, Elin Myrvoll og Keth Lind. Befaringene i feltsesongen 2001 ble brukt til å registrere alle lokalitetene vi til da hadde kjennskap til, til sammen 16 lokaliteter. Alle registrerte kulturminner ble plottet inn ved hjelp av GPS, i tillegg til at de ble beskrevet og oppmålt.

I 2002 var målet med befaringene å danne grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt de distribusjonsmønstre for mangeromtuftene vi registerte i 2001 er reelle eller om tidligere registreringsintensitet, områdenes tilgjengelighet m.m. kan ha bidratt til å gi et skjevt bilde av tuftenes fordeling i landskapet.

Rent konkret var målet å kontrollbefare lovende lokaliteter mellom Vardø og Vadsø, på Magerøya, og på Sværholthalvøya. I tillegg ønsket vi å dokumentere mangeromstufter vi hadde fått kjennskap til i løpet av vinteren 2001/2002. Dette ble utført i tråd med målsettingene våre. Opprinnelig hadde vi planlagt å befare en lokalitet på russisk side, men til tross for assistanse fra Fylkesmannen i Finnmark og Svanhovd miljøsenter avslo russiske myndigheter i brev av 28.03.02 vår søknad om innpass i det aktuelle området.

I tillegg til befaringene, ble første sesong med utgravninger av mangeromstufter, og andre kulturminner fra jernalder og mellomalder gjennomført.

Selv om det er for tidlig å trekke vidtrekkende konklusjoner, har feltundersøkelsene til en viss grad allerede bekreftet at mulighetene til å tolke funksjon, etniske tilhørighet, kulturmøteproblematikk i lys av kompleksiteten i de kulturmiljøene vi har satt oss fore å undersøke, er store.

I tillegg ga de omfattende kontrollbefaringene vi ble satt i stand til å gjennomføre, et empirisk grunnlag for å vurdere holdbarheten til distribusjonsmønsteret mangeromstuftene danner i landskapet. Dette er av vital betydning for de videre tolkningene av kulturmiljøene vi har satt oss fore å studere.

Vi vil takke Senter for samiske studier for bevilgningen til vårt prosjekt.

Med hilsen

Elin Rose Myrvoll og Jørn Erik Henriksen

This entry was posted in PhD and tagged , , , , . Bookmark the permalink.